Tóm tắt Luận văn Giải quyết điểm nóng khiếu kiện liên quan đến đất đai ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 3

Chương 1: MỘT SỐ NHẬN THỨC VỀ “ĐIỂM NÓNG” VÀ GIẢI QUYẾT

“ĐIỂM NÓNG” KHIẾU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI Ở NÔNG THÔN 8

1.1. Nhận thức về “điểm nóng” khiếu kiện liên quan đến đất đai ở nôngthôn 8

1.2. Nhận thức về giải quyết “điểm nóng” khiếu kiện liên quan đến đất

đai ở nông thôn 23

Chương 2: THỰC TRẠNG “ĐIỂM NÓNG” VÀ GIẢI QUYẾT “ĐIỂM

NÓNG” KHIẾU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI Ở NÔNG THÔN

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ41

2.1. Thực trạng “điểm nóng” khiếu kiện liên quan đến đất đai ở nông

thôn đồng bằng Bắc Bộ 41

2.2. Thực trạng giải quyết “điểm nóng” khiếu kiện liên quan đến đất

đai ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ 63

Chương 3: DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI

QUYẾT “ĐIỂM NÓNG” KHIẾU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI Ở

NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ, THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ,

HIỆN ĐẠI HOÁ78

3.1. Dự báo tình hình chung liên quan đến ANNT 78

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết “điểm nóng” khiếu kiện liên

quan đến đất đai ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ 83

3.3. Một số kiến nghị 108

KẾT LUẬN 111

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 113

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY