Tóm tắt Luận văn Giải quyết các tranh chấp về hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân (qua thực tiễn tại Thừa Thiên - Huế)

MỤC LỤC

Trang bìa phụ

Lời cam đoan

Mục lục

Bảng viết tắt

Danh mục bảng

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài. 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 6

4. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn . 6

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu . 7

6. Đóng góp mới về khoa học của luận văn . 7

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn . 7

8. Kết cấu của luận văn. 8

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VIỆC GIẢI

QUYẾT CÁC TRANH CHẤP HÔN NHÂN VÀ

GIA ĐÌNH TẠI TÕA ÁN.9

1.1. THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH

CHẤP HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TẠI TÒA ÁN. 9

1.1.1. Thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết các

tranh chấp về hôn nhân và gia đình. 9

1.1.2. Thủ tục giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia

đình tại Tòa án. 12

1.2. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI

QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ HÔN NHÂN VÀGIA ĐÌNH . 30

1.2.1. Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp ly hôn. 30

1.2.2. Áp dụng pháp luật trong giải quyết các tranh chấp chia

tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân . 352

1.2.3. Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp nuôi con,cấp dưỡng. 45

1.2.4. Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp về

xác định cha, mẹ, con. 55

Kết luận chương 1 . 59

Chương 2: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT CÁC TRANH

CHẤP VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CỦA TÕA

ÁN NHÂN DÂN Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.60

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. 60

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội có ảnh hưởng tới

các tranh chấp từ quan hệ hôn nhân và gia đình . 60

2.2.2. Về cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân ở tỉnh Thừa

Thiên Huế. 63

2.2. NHỮNG KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ TRONG GIẢI

QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ HÔN NHÂN VÀ

GIA ĐÌNH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ . 66

2.2.1. Những kết quả đạt được trong giải quyết các tranh

chấp về hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân

ở tỉnh Thừa Thiên Huế . 66

2.2.2. Những hạn chế trong giải quyết các tranh chấp về

HN&GĐ và nguyên nhân. 85

2.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẠT HIỆU QUẢ

CAO KHI GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CỦA TAND Ở TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ . 973

2.3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và trong giải

quyết án hôn nhân và gia đình nói riêng . 97

2.3.2. Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy

phạm pháp luật nhằm đảm bảo giải quyết án hôn

nhân và gia đình trong cả nước cũng như ở tỉnh

Thừa Thiên Huế . 99

2.3.3. Tăng cường công tác giải thích và hướng dẫn áp

dụng thống nhất pháp luật . 103

2.3.4. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực, trình

độ của Thẩm phán và cán bộ trong giải quyết án

HN&GĐ của TAND ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 105

2.3.5. Nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của HTND . 106

2.3.6. Tăng cường phương tiện và điều kiện cơ sở vật chất

cho các Tòa án nhân dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế và

hoàn thiện chế độ chính sách đối với Thẩm phán,

cán bộ tòa án. 107

2.3.7. Tăng cường hoạt động kiểm tra giám đốc đối Tòa án

nhân dân cấp huyện, đảm bảo việc ADPL thống nhất . 109

2.3.8. Tăng cường công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử

của ngành Tòa án làm cơ sở cho hoạt động giải

quyết án HN&GĐ được thực hiện thống nhất. 111

Kết luận chương 2 . 113

KẾT LUẬN . 115

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 116

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY