Tóm tắt Luận văn Giải pháp tăng cường thu hút cán bộ nữ trong hoạt động nghiên cứu khoa học

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .3

MỞ ĐẦU.4

1. Lý do chọn đề tài.4

2. Lịch sử nghiên cứu .6

3. Mục tiêu nghiên cứu.7

4. Phạm vi nghiên cứu: .7

5. Mẫu khảo sát.8

6. Vấn đề nghiên cứu.8

7. Giả thuyết nghiên cứu.8

8. Phương pháp chứng minh luận điểm.8

9. Luận cứ khoa học.9

10. Kết cấu Luận văn .9

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN TRONG VIỆC THU HÚT CÁN BỘ NỮ THAM GIA

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.

1.1. Khái niệm về nghiên cứu khoa học.

1.2. Đặc thù của hoạt động nghiên cứu khoa học.

1.3. Đặc điểm và vai trò của cán bộ nữ trong nghiên cứu khoa học

1.4. Thực hiện chính sách công bằng và bình đẳng giới tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia

nghiên cứu khoa học .

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU CỦA CÁC

NHÀ KHOA HỌC NỮ.

2.1. Thực trạng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học tại một số nước

2.2. Thực trạng tham gia hoạt động nghiên cứu của cán bộ nữ tại một số cơ quan

nghiên cứu ở Việt Nam.

CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG THU HÚT NỮ CÁN BỘ THAM GIA

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC.69

3.1. Thay đổi quan niệm về vai trò của phụ nữ trong hoạt động nghiên cứu khoa học .70

3.2. Tạo công bằng trong môi trường làm việc .71

3.3. Sự chia sẻ quan tâm của đồng nghiệp.74

3.4. Tạo điều kiện tham gia đề tài, dự án.74

3.5. Có chính sách phù hợp về đào tạo, đề bạt, tuổi nghỉ hưu .74

3.6. Ổn định về lương, thu nhập.77

3.7. Chính sách hỗ trợ đối với gia đình .78

3.8. Rèn luyện nâng cao năng lực .78

3.9. Công bằng trong tôn vinh đối các nhà khoa học nữ.79

KẾT LUẬN.81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.82

PHỤ LỤC 1.87

PHỤ LỤC 2.90

PHỤ LỤC 3.92

PHỤ LỤC 4.94

PHỤ LỤC 5.96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY