Tóm tắt Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ ký kết với nước ngoài

MỤC LỤC

Trang

Phần mở đầu

CHưƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN

1- Một số khái niệm chung 1

1.1 - Hội nhập và hợp tác

1.2 - Hội nhập kinh tế quốc tế và hội nhập quốc tế về

khoa học và công nghệ

1.3 - Các dạng nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và

công nghệ ký kết với nước ngoài.

1.3.1 - Hợp tác về mặt khoa học

1.3.2 - Hợp tác về mặt kỹ thuật

1.3.3 - Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

1.3.4 - Các nhiệm vụ thực hiện theo NĐT

2 - Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt Nam 9

3- Kinh nghiệm quốc tế trong hội nhập quốc tế về khoa họcvà công nghệ

3.1- Kinh nghiệm của Trung Quốc 12

3.2- Kinh nghiệm của Hàn Quốc 16

CHưƠNG II

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC

TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

KÝ KẾT VỚI NưỚC NGOÀI

1- Thực trạng về hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và

công nghệ ký kết với nước ngoài.

1.1- Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ trước

những năm 2000.

1.2- Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ giai đoạn2000-2005.

a. Các nhiệm vụ hợp tác quốc tế thực hiện theo Nghị địnhthư

b. Hiệu quả của các nhiệm vụ hợp tác quốc tế thực hiện

theo Nghị định thư

2. Những hạn chế trong công tác quản lý các nhiệm vụ hợp

tác quốc tế về khoa học và công nghệ ký kết với nước ngoài.

3. Tổng hợp kết quả điều tra công tác quản lý các nhiệm vụ

hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ ký kết với nướcngoài.

CHưƠNG III

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÁC

NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ

CÔNG NGHỆ KY KẾT VỚI NưỚC NGOÀI

1 – Quan điểm, mục tiêu của việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế

về khoa học và công nghệ

1.1 – Quan điểm 55

1.2 – Mục tiêu 56

2 – Định hướng ưu tiên trong hợp tác quốc tế về khoa học vàcông nghệ

3 – Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các nhiệm vụ

hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ ký kết với nướcngoài

3.1 - Cải cách hành chính trong công tác quản lý. 60

3.2- Đề xuất mô hình quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc

tế về khoa học và công nghệ - Mô hình “Động học hệ văng”.

KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ1- Kết luận 70

2- Một số khuyến nghị 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

- Phụ lục 1 – Phiếu điều tra

- Phụ lục 2 – Quyết định 14/2005/QĐ-BKHCN ngày

8/8/2005 về xây dựng và quản lý các nhiệm vụ hợp tác

quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY