Tóm tắt Luận văn Đường cơ sở trong luật quốc tế hiện đại và đƣờng cơ sở theo quy định của pháp luật Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU. 1

Chƣơng 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐƢỜNG CƠ SỞ. 5

1.1. Khái niệm và phân loại đƣờng cơ sở . 5

1.1.1. Đường cơ sở theo quy định của Công ước Luật biển 1982 . 5

1.1.2. Phân loại đường cơ sở theo Công ước Luật biển 1982 . 8

1.2. Lịch sử hình thành. 12

1.2.1. Hội nghị La Hay (từ ngày 13/3/1930 đến ngày 12/4/1930). 14

1.2.2. Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về luật biển Giơnevơ (từ ngày

24/02/1958 đến ngày 27/4/1958). 15

1.2.3. Hội nghị quốc tế lần thứ hai về luật biển Giơnevơ (từ ngày

17/3/1960 đến ngày 26/4/1960). 19

1.2.4. Hội Nghị Liên Hiệp Quốc về Luật Biển Lần III . 19

1.3. Vai trò của đƣờng cơ sở . 20

1.4. Nguồn luật . 23

1.4.1. Điều ước quốc tế đa phương và song phương. 23

1.4.2. Tập quán quốc tế, học thuyết về biển, giáo trình, sách chuyên khảo. 24

1.4.3. Phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế . 26

1.4.4. Hành vi pháp lý đơn phương của các chủ thể Luật biển quốc tế . 27

1.4.5. Văn kiện pháp lý quốc tế khác trong lĩnh vực Luật biển . 283

Chƣơng 2: QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƢỚC LUẬT BIỂN 1982 VÀ

PHÁP LUẬT NƢỚC NGOÀI VỀ ĐƢỜNG CƠ SỞ. 29

2.1. Quy định về đƣờng cơ sở trong Công ƣớc Luật biển 1982 . 29

2.2. Pháp luật nƣớc ngoài về đƣờng cơ sở. 49

2.2.1. Quy định về đường cơ sở và hoạch định đường cơ sở theo quy

định của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 49

2.2.2. Quy định về đường cơ sở và hoạch định đường cơ sở theo quy

định của nước Phillipines . 57

2.2.3. Quy định về đường cơ sở và hoạch định đường cơ sở theo quy

định của nước Indonesia. 63

Chƣơng 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐƢỜNG

CƠ SỞ VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT . 69

3.1. Các quy định của chính quyền Việt Nam cộng hòa về đƣờng cơ sở. 69

3.2. Các quy định của pháp luật Việt Nam về đƣờng cơ sở . 71

3.2.1. Các văn bản quy phạm pháp luật và tuyên bố của nước Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đường cơ sở . 71

3.2.2. Các Điều ước quốc tế Việt Nam tham gia. 85

3.3. Kết luận và Kiến nghị (từ tuyên bố 1977, tuyên bố 1982, luật

biên giới quốc gia, luật biển Việt Nam) . 96

KẾT LUẬN . 102

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 104

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY