Tóm tắt Luận văn Dư luận xã hội về chất lượng đào tạo của các trường đại học ngoài công lập hiện hay

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 10

1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề . 10

1.1.1. Quan điểm của các tác giả phương Tây về dư luận xã hội . 10

1.1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về dư luận xã hội . 14

1.1.3. Quan điểm của các nhà tâm lý học và xã hội học Liên Xô về dư

luận xã hội . 14

1.1.4. Một số nghiên cứu về dư luận xã hội ở Việt Nam. 17

1.2. Các khái niệm cơ bản. 20

1.2.1. Dư luận xã hội. 20

1.2.1.1. Khái niệm dư luận xã hội. 20

1.2.1.2. Các tính chất cơ bản của dư luận xã hội . 25

1.2.1.3. Các chức năng của dư luận xã hội . 28

1.2.1.4. Sự hình thành dư luận xã hội . .

1.2.2. Chất lượng đào tạo . .

1.2.2.1. Khái niệm chất lượng. .

1.2.2.2. Khái niệm chất lượng đào tạo .

1.2.3. Trường đại học ngoài công lập . .

1.3. Các yếu tố cơ bản của chất lượng đào tạo đại học. .

1.3.1. Chất lượng của cấu trúc nội dung chương trình đào tạo. .

1.3.2. Chất lượng người dạy và phương pháp dạy.

.1.3.3. Chất lượng người học và phương pháp học. .

1.3.4. Chất lượng của điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy học. .

1.3.5. Chất lượng của sản phẩm ra trường . .

CHưƠNG 2: TỔ CHỨC VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .

2.1. Tổ chức nghiên cứu. .

2.1.1. Giai đoạn 1: . .

2.1.2. Giai đoạn 2: . .

2.1.3. Giai đoạn 3: . .

2.2. Các phương pháp nghiên cứu. .

2.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận. .

2.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn. .

2.2.2.1. Phương pháp điều tra . .

2.2.2.2. Phương pháp quan sát: . .

2.2.2.3. Phương pháp phỏng vấn sâu . .

2.2.3. Phương pháp thống kê toán học. .

2.3. Vài nét về khách thể nghiên cứu. .

2.3.1. Trường đại học dân lập Thăng Long. .

2.3.2. Trường đại học dân lập Đông Đô . .

2.3.3. Trường đại học dân lập Phương Đông. .

2.3.4. Trường đại học Đại Nam . .

CHưƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . .3.1. Dư luận xã hội về cấu trúc nội dung chương trình đào tạo . .

3.2. Dư luận xã hội về người học và chất lượng học .

3.2.1. Dư luận xã hội về chất lượng đầu vào . .

3.2.2. Dư luận xã hội về đôṇ g cơ và thái độ học tập của sinh viên .

3.3. Dư luận xã hội về người dạy và phương pháp dạy . .

3.3.1. Dư luận xã hội về chất lượng người dạy nói chung. .

3.3.2. Dư luận xã hội về chất lượng sử dụng các phương pháp dạy học. .

3.4. Dư luận xã hội về điều kiêṇ cơ sở vâṭ chất phuc̣ vu ̣daỵ hoc̣ .99

3.5. Dư luận xã hội về chất lượng của sản phẩm ra trường . .

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. Erro

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY