Tóm tắt Luận văn Đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn Hà Nam hiện nay

MỤC LỤC

Mở đầu 1

Chương 1. Văn hoá tinh thần và vai trò của nó trong đời sống xã

hội Việt Nam hiện nay 6

Quan niệm về văn hoá

Khái niệm văn hoá

Khái niệm đời sống văn hóa tinh thần

1.2. Vai trò của văn hoá tinh thần trong đời sống xã hội hiệnnay.

1.3. Biểu hiện của đời sống văn hóa tinh thần trong xã hội Việt

Nam hiện nay. 19

Chương 2. Thực trạng đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn Hà

Nam hiện nay 28

2.1. Khái quát chung về truyền thống lịch sử văn hóa Hà Nam 28

Thực trạng đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam.

Những giá trị tích cực trong đời sống văn hoá tinh thần ở HàNam

Những biểu hiện tiêu cực trong đời sống văn hoá tinh thần ở

nông thôn Hà Nam

Chương 3. Những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xây dựng đời sống

văn hóa tinh thần ở nông thôn Hà Nam trong thời kỳ đổi

mới hiện nay 57

Nhóm giải pháp về tổ chức chỉ đạo xây dựng môi trường văn

hóa. Nâng cao nhận thức về bảo vệ và xây dựng đời sống

văn hóa cho cán bộ, nhân dân

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chínhquyền

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đoàn thể, tổ

chức xã hội và nhân dân

Tăng cường xây dựng nguồn lực và phương tiện cho các

hoạt động văn hóa.

Nhóm giải pháp về thực hiện chương trình, kế hoạch xây

dựng môi trường văn hóa

Phát huy vai trò của văn hóa trên mọi lĩnh vực của đời sống

xã hội nhằm xây dựng đời sống văn hoá trong sạch, lànhmạnh

Xây dựng, ban hành luật pháp và các chính sách văn hóa

Kết luận 78

Danh mục tài liệu tham khảo 80

Phụ lục 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY