Tóm tắt Luận văn Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền xã trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

UBND xã là cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan chấp hành của

HĐND, chịu trách nhiệm trước UBND huyện. UBND xã thực hiện nhiệm

vụ tương đối toàn diện, trên mọi mặt của đời sống nhân dân trong xã: kinh

tế; nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và tiểu thủ công nghiệp;

xây dựng, giao thông vận tải; giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá và thể dục thể

thao; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thi hành pháp luật ở

địa phương; thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo; thi hành

pháp luật:

Uỷ ban nhân dân xã mỗi tháng họp ít nhất một lần. Các quyết định của

Uỷ ban nhân dân phải được quá nửa tổng số thành viên Uỷ ban nhân dân

biểu quyết tán thành. Uỷ ban nhân dân thảo luận tập thể và quyết định theo

đa số các vấn đề sau đây: Chương trình làm việc của Uỷ ban nhân dân; kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách

hàng năm và quỹ dự trữ của địa phương trình Hội đồng nhân dân quyết

định; kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm ở địa phương

trình Hội đồng nhân dân quyết định; kế hoạch huy động nhân lực, tài chính

để giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương trình Hội đồng nhân dân

quyết định; các biện pháp thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về

kinh tế - xã hội; thông qua báo cáo của Uỷ ban nhân dân trước khi trình Hội

đồng nhân dân; đề án thành lập mới, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên

môn thuộc Uỷ ban nhân dân và việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh

địa giới hành chính ở địa phương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY