Tóm tắt Luận văn Định giá cổ phiếu ngành dược phẩm niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

CHƢƠNG 2

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

NGÀNH DƢỢC PHẨM

2.1. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU

Tiến trình nghiên cứu định giá cổ phiếu ngành dược phẩm trong

luận văn này được tiến hành thực hiện theo 6 bước cơ bản sau:

Bước 1: Xác định mẫu nghiên cứu

Mẫu nghiên cứu là những công ty thuộc ngành dược phẩm, niêm

yết trên sàn Hose.

Bước 2: Thu thập và xử lý số liệu

+ Thu thập: Tập trung thu thập những dữ liệu, số liệu của các công

ty được chọn làm mẫu nghiên cứu: giá cổ phiếu đóng cửa điều chỉnh;

các báo cáo tài chính: Báo cáo kết quả kinh doanh, Bảng cân đối kế toán,

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; báo cáo thường niên; Nghị quyết đại hội cổ

đông của công ty; Chỉ số VN – index; trong khoảng thời gian từ ngày

01/01/2010 – 30/6/2013.

+ Xử lý số liệu: Các số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm

Excel, Eviews 5.0.

Bước 3: Xác định các yếu tố đầu vào trong định giá cổ phiếu bằng

kỹ thuật chiết khấu dòng tiền.

Khi áp dụng kỹ thuật chiết khấu dòng tiền cổ tức (DDM) để xác

định giá trị nội tại các cổ phiếu, chúng ta phải chấp nhận 2 giả thiết sau:

+ Cổ tức của các cổ phiếu tăng trưởng với tỷ lệ g không đổi

+ Nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu vĩnh viễn

Bước 4: Xác định các yếu tố đầu vào trong định giá cổ phiếu bằng

kỹ thuật định giá so sánh.

Việc áp dụng kỹ thuật định giá so sánh sử dụng hệ số P/E để xác

định giá trị nội tại các cổ phiếu, chúng ta cần phải xác định EPSkỳ vọng

(thu nhập kỳ vọng của 1 cổ phiếu trong năm đến) và hệ số P/Echuẩn (có

thể là P/E của thị trường, ngành hay nhóm ngành).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY