Tóm tắt Luận văn Điều kiện có hiệu lực của di chúc miệng theo quy định của bộ luật dân sự Việt Nam

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Bảng chữ viết tắt

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài.1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài .2

3. Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu đề tài.3

4. Phương pháp tiếp cận đề tài.5

5. Những điểm mới của luận văn.5

6. Kết cấu của luận văn.6

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DI CHÚC.7

1.1. VÀI NÉT VỀ THỪA KẾ VÀ QUYỀN THỪA KẾ .7

1.2. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, ĐẶC ĐIỂM CỦA DI CHÚC .8

1.2.1. Khái niệm di chúc.8

1.2.2. Phân loại di chúc .10

1.2.3. Đặc điểm của di chúc .11

1.3. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM VỀ

HÌNH THỨC DI CHÚC.14

1.3.1. Hình thức di chúc trong Luật Hồng Đức .14

1.3.2. Hình thức di chúc trong Luật Gia Long.15

1.3.3. Hình thức di chúc dưới thời pháp thuộc .15

1.3.4. Hình thức di chúc giai đoạn từ 1945 đến nay.18

1.4. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC DI CHÚC THEO PHÁP

LUẬT MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI .25

1.4.1. Quy định về hình thức của di chúc theo Bộ luật dân sự của

nước cộng hòa Pháp .25

1.4.2. Quy đinh về hình thức di chúc theo Bộ luật dân sự Nhật Bản .26

1.4.3. Quy đinh của Bộ luật dân sự và thương mại Thái Lan về hình

thức của di chúc.28

1.4.4. Quy định về hình thức di chúc theo pháp luật Hoa Kỳ.29

Kết luận chƣơng 1.32

Chương 2: CÁC ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC .34

2.1. NGƯỜI LẬP DI CHÚC .34

2.1.1. Yêu cầu về độ tuổi của người lập di chúc.34

2.1.2. Yêu cầu về nhận thức .37

2.2. Ý CHÍ CỦA NGƯỜI LẬP DI CHÚC .38

2.2.1. Người lập di chúc hoàn toàn tự nguyện.38

2.2.2. Người lập di chúc không bị đe dọa.40

2.2.3. Người lập di chúc không bị lừa dối .402

2.3. VỀ NỘI DUNG CỦA DI CHÚC .41

2.3.1. Ngày, tháng, năm lập di chúc .41

2.3.2. Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc.42

2.3.3. Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản .44

2.3.4. Di sản để lại và nơi có di sản.44

2.3.5. Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.47

2.3.6. Quyết định để lại di sản cho nhiều người thừa kế theo di chúc.47

2.4. VỀ HÌNH THỨC CỦA DI CHÚC .48

2.4.1 Di chúc bằng văn bản .48

2.4.2. Di chúc miệng .49

Kết luận chƣơng 2.61

Chương 3: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ

THỪA KẾ THEO DI CHÚC MIỆNG TẠI TÒA ÁN VÀ

PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DI

CHÚC MIỆNG .62

3.1. THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT NHỮNG TRANH CHẤP VỀ

TÍNH HỢP PHÁP CỦA DI CHÚC MIỆNG TẠI TÒA ÁN

NHÂN DÂN.62

3.2. MỘT SỐ TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ THEO DI CHÚC MIỆNG.69

3.2.1. Tranh chấp về hiệu lực của di chúc do dì chúc miệng nhưng

không có hai người làm chứng ghi chép như quy định, tuy là di

chúc có điều kiện nhưng Tòa án vẫn xử theo di chúc.69

3.2.2 Tranh chấp về hiệu lực của di chúc miệng và di chúc bằng văn bản. 71

3.2.3. Phân chia di sản trong trường hợp di chúc miệng lập không

đúng thủ tục.74

3.2.4. Công nhận di chúc miệng trong trường hợp di chúc miệng

lập không đúng thủ tục .75

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHÀM HOÀN THIỆN

THỪA KẾ THEO DI CHÚC MIỆNG .77

3.3.1. Quy định chung vè di chúc miệng .77

3.3.2. Quy định về người đi công chứng, chứng thực di chúc.77

3.3.3. Những bất cập trong việc công chứng, chứng thực di chúc.78

3.3.4. Về hình thức di chúc miệng chung của vợ, chồng.79

3.3.5. Điều kiện người làm chứng di chúc miệng.80

3.3.6. Sự đồng ý của cha, mẹ đối với con từ đủ mười lăm tuổi đến

chưa đủ mười tám tuổi để lại di chúc miệng.81

3.3.7. Quy định pháp luật về việc hủy bỏ di chúc miệng.81

3.3.8. Di chúc phi văn bản khác .82

Kết luận chƣơng 3.82

KẾT LUẬN .84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY