Tóm tắt Luận văn Diện và hàng thừa kế theo pháp luật Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục bảng, biểu đồ

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỪA KẾ. 5

1.1. Khái niệm chung . 5

1.1.1. Thừa kế và quyền thừa kế. 5

1.1.2. Di sản thừa kế . 8

1.1.3. Người để lại di sản thừa kế . 13

1.1.4. Người thừa kế . 14

1.2. Diện và hàng thừa kế . 16

1.2.1. Khái quát chung về diện và hàng thừa kế. 16

1.2.2. Diện và hàng thừa kế theo quy định của một số nước trên thế giới. 20

1.2.3. Tập quán của Việt Nam về thừa kế . 27

1.2.4. Cơ sở của việc xác định diện và hàng thừa kế theo pháp luật. 32

Tiểu kết chương 1. 36

Chương 2: DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ TRONG CÁC QUY

ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM. 37

2.1. Diện thừa kế. 37

2.1.1. Diện thừa kế theo quan hệ huyết thống . 37

2.1.2. Diện thừa kế xét theo quan hệ hôn nhân . 47

2.1.3. Diện thừa kế theo quan hệ nuôi dưỡng. 592

2.2. Hàng thừa kế . 70

2.2.1. Hàng thừa kế thứ nhất. 70

2.2.2. Hàng thừa kế thứ hai. 76

2.2.3. Hàng thừa kế thứ ba. 81

2.3. Những trường hợp không được hưởng thừa kế theo quy

định pháp luật Việt Nam. 83

Tiểu kết chương 2. 89

Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀ PHƯƠNG

HƯỚNG HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP

LUẬT VIỆT NAM VỀ DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ.90

3.1. Thực trạng giải quyết các tranh chấp về thừa kế trong

những năm gần đây . 90

3.2. Nguyên nhân của thực trạng diện và hàng thừa kế theo

quy định pháp luật Việt Nam . 99

3.3. Kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về diện

và hàng thừa kế . 103

3.3.1. Kiến nghị chung hoàn thiện các quy định pháp luật về thừa kế . 103

3.3.2. Kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về diện và hàng

thừa kế. 104

Tiều kết chương 3. 110

KẾT LUẬN .111

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 113

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY