Tóm tắt Luận văn Địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán: thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và hướng hoàn thiện

CHƯƠNG 2

PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ

CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

2.1. Các văn bản pháp luật điều chỉnh địa vị pháp lý của nhà

đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán.

* Luật đầu tư

* Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 quy định chi tiết

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

* Luật chứng khoán.

* Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 của Chính phủ

hướng dẫn quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán. =

* Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về

cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

* Quyết định số 88/2009/QĐ -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2009 của

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế Quy chế góp vốn, mua cổ phần

của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

* Quyết định 55/2009/QĐ-TTG ngày 15/4/2009 của Thủ tướng

chính phủ Về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường

chứng khoán Việt Nam.

* Quyết định số 121/2008/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm

2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế hoạt động của nhà đầu

tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán. Đây là văn bản chứa đựng

nhiều nội dung liên quan đến địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trên

Ngoài các văn bản trên còn có một số văn bản khác liên quan đến

việc xác định địa vị pháp lý của nhà đàu tư nứơc ngoài trên thị trường

chứng khoán .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY