Tóm tắt Luận văn Di sản dùng vào việc thờ cúng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Tình hình nghiên cứu.3

3. Phạm vi nghiên cứu.4

4. Phương pháp nghiên cứu.4

5. Mục đích, nhiệm vụ của việc nghiên cứu đề tài .5

6. Những kết quả nghiên cứu mới của luận văn .5

7. Kết cấu của luận văn.6

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DI SẢN DÙNG

VÀO VIỆC THỜ CÚNG.7

1.1. Khái niệm di chúc, quyền của người lập di chúc.7

1.1.1. Khái niệm di chúc.7

1.1.2. Quyền của người lập di chúc.9

1.2. Khái niệm di sản.12

1.3. Khái niệm về thờ cúng và di sản dùng vào việc thờ cúng.13

1.3.1. Khái niệm về thờ cúng.13

1.3.2. Di sản dùng vào việc thờ cúng .18

1.4. Khái lược qui đ nh của pháp luật dân sự Việt Nam về di

sản dùng vào việc thờ cúng qua các thời kỳ .19

1.5. nghĩa qui đ nh của pháp luật về di sản dùng vào việc

thờ cúng.28

Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN

HÀNH VỀ DI SẢN DÙNG VÀO VIỆC THỜ CÚNG .33

2.1. Căn cứ xác lập di sản dùng vào việc thờ cúng theo Bộ

luật dân sự năm 2005.332

2.2. Tỉ lệ di sản dùng vào việc thờ cúng.34

2.3. Di sản dùng vào việc thờ cúng theo di chúc.38

2.4. Người quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng .40

2.4.1. Về người quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng được chỉ

đ nh trong di chúc .40

2.4.2. Về người quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng không

được chỉ đ nh trong di chúc mà do những người đồng

thừa kế cử ra .43

2.5. Quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản dùng vào việc

thờ cúng.46

2.6. Căn cứ thay đổi người quản lý di sản dùng vào việc thờ

cúng và người có quyền yêu cầu thay đổi .52

2.7. Căn cứ chấm dứt di sản dùng vào việc thờ cúng.54

Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG, NGUYÊN NHÂN DẪN

ĐẾN NHỮNG TRANH CHẤP VÀ KIẾN NGHỊ

HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP

LUẬT VIỆT NAM VỀ DI SẢN DÙNG VÀO VIỆC

THỜ CÚNG.59

3.1. Thực tiễn áp dụng pháp luật về di sản dùng vào việc thờ

cúng trong những năm qua .59

3.2. Nguyên nhân d n đến những tranh chấp về di sản dùng vào

việc thờ cúng.71

3.3. Kiến ngh hoàn thiện các quy đ nh của pháp luật Việt

Nam về di sản dùng vào việc thờ cúng.73

KẾT LUẬN .78

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY