Tóm tắt Luận văn Đề xuất mô hình tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy

MỤC LỤC

MỤC LỤC . 1

PHẦN MỞ ĐẦU. 4

1. Lý do chọn đề tài. 4

2. Lịch sử nghiên cứu. 9

3. Mục tiêu nghiên cứu . 9

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 9

5. Mẫu khảo sát . 9

6. Vấn đề nghiên cứu . 10

7. Giả thuyết khoa học:. 10

8. Phương pháp nghiên cứu . 10

9. Dự kiến luận cứ . 11

10. Cấu trúc luận văn . 11

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGKH&CN. . .

1.1. Cơ bản về tổ chức. .

1.1.1 Tổ chức cơ học. .

1.1.2 Tổ chức hữu cơ . .

1.2. Cơ bản về quản lý . .

1.3 Cơ bản về hệ thống . .

1.4 Một số vấn đề cơ bản về tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN.

1.4.1 Tổ chức KH&CN . .

1.4.2 Một số vấn đề của NCKH . .

1.4.3 Một số vấn đề về công nghệ. .

1.4.4 Đặc điểm quản lý hoạt động KH&CN . .

1.4.5 Quy trình quản lý hoạt động KH&CN. .

Kết luận Chương 1. .

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT

ĐỘNG KH&CN CỦA LỰC LưỢNG CS PCCC. .

2.1 Một số nét khái quát về lực lượng CS PCCC. .

2.2 Mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCChiện nay. .

2.2.1. Khảo sát thực trạng mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của

Trường Đại học PCCC. . .

2.2.2. Khảo sát thực trạng mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của

Cục CS PCCC . .

2.2.2. Khảo sát thực trạng mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của

các đơn vị CS PCCC địa phương . .3

2.3 Khảo sát mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN PCCC của Trung

Quốc và Belarus. .

2.3.1 Tham khảo mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN PCCC của TrungQuốc. .

2.3.2 Tham khảo mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN PCCC của Bê-larus . .

2.4 Đánh giá mô hình tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của

lực lượng CS PCCC hiện nay. . .

2.4.1 Đánh giá mô hình tổ chức. .

2.4.2 Đánh giá mô hình quản lý. .

Kết luận chương 2. .

CHưƠNG 3: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

KH&CN CỦA LỰC LưỢNG CS PCCC. .

3.1 Những định hướng trong hoạt động KH&CN của lực lượng CS PCCC

3.2 Những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động KH&CN của CS PCCC

trong thời gian tới . .

3.2.1 Bối cảnh kinh tế và xã hội. .

3.2.2. Về mô hình tổ chức. .

3.2.3. Về nguồn vốn đầu tư. .

3.3 Đề xuất mô hình tổ chức và quản lý hoạt động KH&CN của CS PCCCError!

Bookmark not defined.

3.3.1 Mô hình tổ chức. .

3.3.2 Luận giải về mô hình quản lý. .

3.3.3 Đánh giá chung về mô hình đề xuất. .

Kết luận chương 3. .

KẾT LUẬN. .

KHUYẾN NGHỊ . .

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY