Tóm tắt Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƢỜNG BỘ

QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

2.1. CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY ẢNH HƢỞNG

ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

2.1.1. Đặc điểm hình thành và phát triển của Công ty9

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường

bộ Quảng Nam - Đà Nẵng

Địa chỉ: 10B Nguyễn Chí Thanh - Quận Hải Châu - Thành phố

Đà Nẵng

a.Quá trình hình thành và phát triển

Giai đoạn từ năm 1998 - 2005: Được Thành lập theo Quyết định

số 502/1998/QĐ-TCCB-LĐ ngày 25 tháng 03 năm 1998 của Bộ giao

thông vận tải, Công ty Nhà nước hoạt động công ích.

Giai đoạn từ năm 2006 - đến nay: Được Thành lập Quyết định số

2870/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ giao

thông vận tải về việc phê duyệt Công ty Nhà nước hoạt động công ích

thành Công ty Cổ phần.

b.Nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh

Nhiệm vụ chủ yếu: Quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ

tầng đường bộ trên địa bàn được giao, xây dựng công trình công ích,

công trình đường bộ, công trình dân dụng, công nghiệp, khai thác

khoáng sản, sản xuất nước đá, phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY