Tóm tắt Luận văn Đánh giá thành tích nhân viên của công ty TNHH MTV quản lý và sửa chữa đường bộ Đăklăk

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH

TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ

SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ ĐĂKLĂK 10

2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH MTV Quản Lý và Sửa

Chữa Đường Bộ ĐăkLăk

2.1.1. Giới thiệu về công ty

2.1.1.1. Nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh

2.1.1.2. Các đơn vị trực thuộc

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty TNHH MTV

Quản Lý và Sửa Chữa đường bộ ĐăkLăk

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

2.1.3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban

2.1.4. Tình hình sản xuất kinh doanh

2.1.5. Đặc điểm, cơ cấu về nguồn nhân lực của Công Ty

2.1.5.1. Cơ cấu lao động theo giới tính.

2.1.5.2. Cơ cấu lao động theo thành phần dân tộc

2.1.5.3. Cơ cấu lao động theo trình độ

2.1.5.4. Cơ cấu lao động theo chức năng

2.2. Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên của CôngTy

TNHH MTV Quản Lý và Sửa Chữa đường bộ ĐăkLăk

2.2.1. Về nhận định tầm quan trọng của việc đánh giá nhân viên.

Với cơ chế điều hành của một doanh nghiệp Nhà nước, việc

trả lương được thực hiện theo hệ số lương qui định của Bộ Lao

động – Thương binh xã hội, phần thu nhập theo hiệu suất chất

lượng hiện nay chưa thật sự là động lực thúc đẩy và nâng cao hiệu

quả công việc của nhân viên do vẫn còn nặng tính chất bình quân

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY