Tóm tắt Luận văn Đánh giá tác động của chương trình cao đẳng sư phạm mới đối với giảng viên CĐSP

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài

4. Phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu

5. Đối tƣợng nghiên cứu

6. Phạm vi khảo sát

7. Nội dung và kết quả nghiên cứu

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1. Đặt vấn đề

1.2. Xu hƣớng đào tạo GV THCS trên Thế giới

1.3. Định hƣớng đổi mới GD THCS và đào tạo GV THCS ở nƣớc ta

1.4. Yêu cầu trình GV THCS trình độ CĐSP

1.5. Định hƣớng đổi mới CT đào tạo GV THCS trình độ CĐSP

1.6. Chƣơng trình CĐSP mới và việc triển khai ở các trƣờng CĐSP

CHƢƠNG 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI KHẢO SÁT

2.1. Mục đích và Nội dung xây dựng bộ phiếu khảo sát.

2.1.1. Mục đích và Nội dung đánh giá tác động đối với Giảng viên.

2.1.2. Nội dung phiếu điều tra khảo sát Giảng viên

2.2. Triển khai khảo sát.

2.2.1. Nguyên tắc chung

2.2.2. Phƣơng pháp chọn mẫu điều tra

2.2.3. Phƣơng pháp thu thập (phiếu điều tra khảo sát)

2.2.4. Xử lý thông tin số liệu thu thập đƣợc

CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Kết quả nghiên cứu và thảo luận đánh giá sự chuyển biến:

3.1. Về Nhận thức của GV

3.2. Về Chuyên môn của GV

3.3. Về Nghiệp vụ sƣ phạm của GV

3.4. Về Sử dụng Trang thiết bị của GV

3.5. Về Kiểm tra đánh giá của GV

3.6. Đánh giá chung về sự chuyển biến của GV

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

2. Khuyến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY