Tóm tắt Luận văn Đảng cộng sản Việt Nam với cuộc cải cách giáo dục năm 1979

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: SƠ LưỢC CHỦ TRưƠNG CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÁC CUỘC

CẢI CÁCH GIÁO DỤC TRưỚC NĂM 1979. 6

1.1. Chủ trương của Đảng đối với cuộc cải cách giáo dục năm 1950. 6

1.2. Chủ trương của Đảng đối với cuộc cải cách giáo dục năm 1956 . 21

Chương 2: CHỦ TRưƠNG CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CUỘC CẢI CÁCH

GIÁO DỤC NĂM 1979 . 37

2.1. Quan điểm chung về cải cách giáo dục của Đảng và mục đích của

cuộc cải cách giáo dục năm 1979 . 37

2.2. Nội dung của cuộc cải cách giáo dục năm 1979 và sự chỉ đạo thực

hiện của Đảng . 56

Chương 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ CÁC KINH NGHIỆM CHỦ YẾU. .94

3.1. Đánh giá chung . 94

3.2. Kinh nghiệm và vấn đề đặt ra. 111

KẾT LUẬN . 119

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 122

PHỤ LỤC. 130

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY