Tóm tắt Luận văn Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phƣơng (1996 - 2006)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. CHỦ TRưƠNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NINH

VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ

KỶ XX (1996- 2000) .7

1.1. Đặc điểm tự nhiên, xã hội và cơ cấu kinh tế Quảng Ninh trước năm1996. 7

1.1.1. Đặc điểm tự nhiên, xã hội . 7

1.1.2. Cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Ninh trước năm 1996. 11

1.2. Chủ trương của đảng cộng sản việt nam về chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 19

1.3. Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế (1996 -2000) .34

Chương 2. CHỦ TRưƠNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NINH

VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI (

2001 - 2006) .49

2.1. Chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam

(2001 - 2006) . 49

2.2. Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh

tế (2001 - 2006). 55

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH

QUẢNG NINH TRONG LÃNH ĐẠO CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ (

1996 - 2006) .67

3.1. Kết quả . 67

3.1.1. Những thành tựu. 67

3.1.2. Hạn chế chính. 83

3.2. Một số kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. . 85

KẾT LUẬN.93

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 955

PHỤ LỤC . 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY