Tóm tắt Luận văn Đảng bộ tỉnh Phú Thọ thực hiện chủ trương xoá bỏ dần dần phạm vi bóc lột và thu hẹp chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ phong kiến (1945-1953)

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 2

Chương 1: Đảng bộ tỉnh Phú Thọ thực hiện chủ trƣơng xoá bỏ

dần dần phạm vi bóc lột và thu hẹp chế độ chiếm hữu ruộng

đất của địa chủ phong kiến (1945-1949)7

1.1. Tình hình sở hữu ruộng đất ở Phú Thọ trƣớc năm 1945 7

1.2. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ thực hiện Chủ trƣơng xoá bỏ dần

dần phạm vi bóc lột và thu hẹp chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa

chủ phong kiến (1945-1949)18

1.2.1. Từ năm 1945 tới tháng 12 năm 1946 18

1.2.2. Từ năm 1946 tới năm 1949 32

Chương 2: Đảng bộ tỉnh Phú Thọ thực hiện chủ trƣơng giảm

tô, giảm tức (1949- 1953)46

2.1. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ thực hiện chủ trƣơng triệt để giảm

tô, giảm tức (1949- 1953)46

2.2. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ thực hiện công tác thuế nông

nghiệp và tiếp tục tiến hành giảm tô, giảm tức cho nông dân (1951– 1953)60

Chương 3: Đảng bộ tỉnh Phú Thọ thực hiện triệt để giảm tô,

giảm tức và thí điểm cải cách ruộng đất79

3.1. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ thực hiện chủ trƣơng phát động

quần chúng triệt để giảm tô, giảm tức79

3.2. Thực hiện thí điểm cải cách ruộng đất ở Phú Thọ 83

KẾT LUẬN 97

TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

PHỤ LỤC 110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY