Tóm tắt Luận văn Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2006

MỤC LỤC

Trang

Mở đầu. 1

1. Lý do chọn đề . 1

2. Tình hình nghiên cứu . 2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4

5. Phương pháp nghiên cứu. 5

6. Đóng góp của đề tài . 5

7. Kết cấu cơ bản của luận văn . 5

Chƣơng 1: Yêu cầu đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở

tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 6

1.1. Đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội của tỉnh Phú Thọ . 6

1.2. Yêu cầu đặt ra với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp

cơ sở ở tỉnh Phú Thọ.13

Chƣơng 2: Chủ trƣơng và sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ về

công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở (1997- 2006).23

2.1. Quan điểm, chủ trương của Đảng về cán bộ và công tác đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.23

2.2. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ vận dụng chủ trương của Đảng lãnh đạo công

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở .35

Chƣơng 3: Kết quả và kinh nghiệm.61

3.1. Kết quả.61

3.2. Một số kinh nghiệm .64

Kết luận .74

Danh mục tài liệu tham khảo.78

Phụ lục .84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY