Tóm tắt Luận văn Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo sự nghiệp giáo dục – đào tạo từ năm 1997 đến năm 2006

MỤC LỤC

Mở đầu .1

Chương 1. Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và giáo dục- đào tạo

của Hưng Yên trước khi tái lập tỉnh.7

1.1. Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Hưng Yên .7

1.1.1. Một số đặc điểm về tự nhiên. 7

1.1.2. Dân cư và hoạt động kinh tế - xã hội. 12

1.1.3. Truyền thống hiếu học của người Hưng Yên . 15

1.2. Giáo dục- đào tạo tỉnh Hưng Yên trước 1997 .18

1.2.1. Trong chiến tranh giải phóng dân tộc (1945 - 1975). 18

1.2.2. Thời kỳ thống nhất đất nước, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội

(1975-1996). 28

Chương 2. Đảng bộ tỉnh Hưng Yên vận dụng đường lối phát triển giáo

dục-đào tạo của Đảng vào thực tiễn địa phương trong những năm

1997- 2006 .39

2.1. Quan điểm, đường lối phát triển giáo dục- đào tạo của ĐCSVN thời kỳđổi mới .39

2.1.1. Bước đầu đổi mới tư duy giáo dục - đào tạo (bắt kịp công cuộc đổi mới

toàn diện đất nước) (1986 - 1996) . 39

2.1.2. Đổi mới mạnh mẽ đường lối phát triển giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu

cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1996-2006) . 42

2.2. Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo sự nghiệp giáo dục-đào tạo trong những

năm 1997- 2006 .46

2.2.1. Giáo dục - đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 1997 - 2000. 484

2.2.2. Giáo dục đào tạo Hưng Yên giai đoạn 2001 - 2006 . 60

Chương 3. Kết quả, và một số kinh nghiệm bước đầu qua thực tiễn 10

năm phát triển giáo dục - đào tạo .74

3.1. Kết quả . 74

3.1.1.Thành tựu . 74

3.1.2. Hạn chế, tồn tại . 80

3.2. Một số kinh nghiệm rút ra qua thực tiễn 10 năm phát triển giáo dục - đào

tạo Hưng Yên. 83

3.2.1. Về nhận thức . 83

3.2.2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. 86

3.2.3. Về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị . 89

3.2.4. Về xã hội hoá giáo dục. 90

3.3. Một số khuyến nghị . 92

3.3.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm hơn nữa đối với ngành giáo dục

đào tạo Hưng Yên . 92

3.3.2. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong chỉ đạo phát

triển giáo dục - đào tạo . 92

3.3.3. Sở giáo dục - đào tạo cần tích cực tham mưu cho tỉnh về việc xây dựng

đội ngũ nhà giáo. 92

3.3.4. Cần xây dựng chế độ tuyển dụng giáo viên với hệ thống tiêu chí rõ ràng,

công khai. 93

3.3.5. Cần tăng cường đầu tư hơn nữa cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục -

đào tạo. 93

Kết luận.945

Danh mục tài liệu tham khảo.96

Phụ lục.102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY