Tóm tắt Luận văn Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (1996 - 2006)

MỤC LỤC

Mở đầu . 1

Chương 1. Đảng bộ Hà Tĩnh lãnh đạo phát triển công nghiệp, tiểu

thủ công nghiệp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước, từ năm 1996-2000 . 8

1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và những yêu cầu cho việc phát

triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Hà Tĩnh . 8

1.1.1. Vai trò của công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đối với sự phát

triển nền kinh tế. 8

1.1.2. Thực trạng và tiềm năng của Hà Tĩnh về xây dựng, phát triển công

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sau khi tái lập tỉnh . 15

1.2. Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công

nghiệp từ 1996 - 2000 . 24

1.2.1. Đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp nước ta trong thời kỳ đổi mới. 24

1.2.2. Những chủ trương, giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công

nghiệp của Đảng bộ Hà Tĩnh sau tái lập tỉnh. 33

1.2.3. Quá trình Đảng bộ Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từng bước

đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp . 43

Chương 2. Lãnh đạo phát triển một bước quan trọng công nghiệp,

tiểu thủ công nghiệp của tỉnh trong những năm 2001-2006 . 49

2.1. Chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp và tiểu thủ công

nghiệp đầu thế kỷ mới. 495

2.2. Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh vận dụng quan điểm, chủ trương của Đảng

lãnh đạo xây dựng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp . 57

2.2.1. Đặc điểm, tình hình mới của tỉnh đầu thế kỷ XXI. 57

2.2.2. Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 58

2.2.3. Quá trình Đảng bộ Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện phát triển công

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 70

Chương 3. Kết quả và kinh nghiệm mười năm lãnh đạo phát triển

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

(1996-2006). 76

3.1. Kết quả . 76

3.1.1. Một số thành tựu cơ bản. 76

3.1.2. Những hạn chế và yếu kém. 83

3.1.3. Những vấn đề mới nảy sinh trong lãnh đạo phát triển công nghiệp,

tiểu thủ công nghiệp ở Hà Tĩnh . 86

3.2. Một số kinh nghiệm bước đầu trong lãnh đạo phát triển công nghiệp,

tiểu thủ công nghiệp của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 1996 -2006. 89

Kết luận . 96

Danh mục tài liệu tham khảo . 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY