Tóm tắt Luận văn Đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự Việt Nam

MỤC LỤC

Trang bìa phụ

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài .3

3. Mục tiêu nghiên cứu.4

4. Đóng góp khoa học của đề tài .4

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .4

6. Phương pháp nghiên cứu.5

7. Kết cấu của luận văn.6

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẠI DIỆN

THEO ỦY QUYỀN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰVIỆT NAM.7

1.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của đại diện theo ủy

quyền trong tố tụng dân sự .7

1.1.1. Khái niệm đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự.7

1.1.2. Đặc điểm của đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự.10

1.1.3. Ý nghĩa của đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự .13

1.2. Cơ sở khoa học của việc xây dựng các quy định về đại

diện theo uỷ quyền trong tố tụng dân sự .14

1.2.1. Cơ sở về lý luận.142

1.2.2. Cơ sở thực tiễn.19

1.3. Sơ lược về sự phát triển các quy định về đại diện theo ủy

quyền trong tố tụng dân sự ở Việt nam sau 1945.23

1.3.1. Giai đoạn trước khi có Bộ luật tố tụng dân sự 2004.23

1.3.2. Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004đến nay. 26

Chương 2: NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

HIỆN HÀNH VỀ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ. 30

2.1. Các quy định về người ủy quyền và người đại diện theo

ủy quyền trong tố tụng dân sự .30

2.1.1. Các quy định về người ủy quyền trong tố tụng dân sự.30

2.1.2. Các quy định về người đại diện theo ủy quyền trong tố

tụng dân sự .37

2.2. Các quy định về quyền và nghĩa vụ của người đại diện

theo ủy quyền trong tố tụng dân sự .42

2.3. Các quy định về nội dung và hình thức ủy quyền trong tố tụngdân sự . 45

2.3.1. Các quy định về nội dung ủy quyền trong tố tụng dân sự .45

2.3.2. Các quy định về hình thức ủy quyền trong tố tụng dân sự .49

2.4. Các quy định về thủ tục ủy quyền trong tố tụng dân sự .52

2.5. Các quy định về thời hạn ủy quyền trong tố tụng dân sự .56

2.6. Các quy định về chấm dứt đại diện theo ủy quyền

trong tố tụng dân sự . 573

Chương 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH

VỀ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN TRONG TỐ

TỤNG DÂN SỰ VÀ KIẾN NGHỊ . 60

3.1. Thực tiễn thực hiện các quy định về đại diện theo ủy

quyền trong tố tụng dân sự .60

3.1.1. Về quyền ký đơn khởi kiện của người đại diện theo ủy

quyền trong tố tụng dân sự .60

3.1.2. Về hình thức ủy quyền trong tố tụng dân sự .67

3.1.3. Về nội dung và phạm vi đại diện theo ủy quyền trong tố tụngdân sự. 69

3.1.4. Về đại diện theo ủy quyền để giải quyết về phần tài sản

trong việc ly hôn, trong việc dân sự thuận tình ly hôn,

yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật. 72

3.1.5. Về thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của người đại

diện theo ủy quyền của đương sự trong tố tụng dân sự.73

3.1.6. Về chấm dứt đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự .74

3.2. Một số kiến nghị về đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự. 75

3.2.1. Kiến nghị về lập pháp.75

3.2.2. Kiến nghị về thi hành pháp luật.84

KẾT LUẬN .88

TÀI LIỆU THAM KHẢO.90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY