Tóm tắt Luận văn Đại diện giữa vợ và chồng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẠI DIỆN

GIỮA VỢ VÀ CHỒNG7

1.1. Khái niệm chung về đại diện và đại diện giữa vợ và chồng 7

1.1.1. Khái niệm chung về đại diện 7

1.1.2. Bản chất và các đặc điểm pháp lý về đại diện giữa vợ và chồng 12

1.1.2.1. Khái niệm chung về đại diện giữa vợ và chồng 12

1.1.2.2. Đặc điểm chung của đại diện giữa vợ và chồng trong

tương quan với đại diện15

1.2. Sơ lược lịch sử pháp luật việt nam điều chỉnh của pháp

luật về quan hệ đại diện giữa vợ và chồng ở Việt Nam26

1.2.1. Giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 26

1.2.2. Giai đoạn từ 1945 đến nay 28

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

VỀ QUAN HỆ ĐẠI DIỆN GIỮA VỢ CHỒNGỞ VIỆT NAM32

2.1. Thực trạng pháp luật hiện hành về đại diện theo pháp luật

giữa vợ và chồng và thực tiễn áp dụng32

2.1.1. Đại diện giữa vợ chồng khi một bên vợ chồng bị mất

năng lực hành vi dân sự và thực tiễn áp dụng32

2.1.1.1. Điều kiện để xác định đại diện theo pháp luật giữa vợ và

chồng một bên mất năng lực hành vi dân sự32

2.1.1.2. Quyền và nghĩa vụ của vợ hoặc chồng với tư cách là

người đại diện cho chồng hoặc vợ của mình bị mất năng40

lực hành vi dân sự và thực tiễn áp dụng

2.1.2. Đại diện giữa vợ chồng trong trường hợp vợ chồng bị hạn

chế năng lực hành vi dân sự và thực tiễn áp dụng45

2.1.2.1. Điều kiện để xác định đại diện theo pháp luật giữa vợ và

chồng một bên hạn chế năng lực hành vi dân sự45

2.1.2.2.Quyền và nghĩa vụ của vợ hoặc chồng trong trường hợp

chồng hoặc vợ của mình bị hạn chế năng lực hành vi và

thực tiễn áp dụng51

2.2. Thực trạng pháp luật hiện hành về đại diện theo ủy quyền

giữa vợ và chồng và thực tiễn áp dụng57

2.2.1. Căn cứ pháp lý của việc đại diện theo ủy quyền giữa

vợ và chồng57

2.2.1.1. Chủ thể đại diện trong quan hệ đại diện giữa vợ và chồng 57

2.2.1.2. Phạm vi đại diện trong đại diện theo ủy quyền giữa

vợ và chồng60

2.2.1.3. Hình thức văn bản ủy quyền của đại diện giữa vợ và chồng 61

2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng với tư cách là người đại

diện theo ủy quyền và thực tiễn áp dụng65

2.2.2.1. Vợ, chồng đại diện cho nhau trong việc thực hiện các

giao dịch liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn, tài

sản là nguồn sống duy nhất của gia đình hoặc dùng tài

sản đầu tư kinh doanh và thực tiễn áp dụng65

2.2.2.2. Vợ, chồng đại diện cho nhau trong việc thực hiện các

giao dịch liên quan đến tài sản riêng của một bên vợ chồng74

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN

THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẠI DIỆN GIỮA

VỢ VÀ CHỒNG78

3.1. Nhu cầu khách quan và phương hướng hoàn thiện pháp

luật về đại diện giữa vợ và chồng78

3.1.1. Nhu cầu khách quan của việc hoàn thiện pháp luật về đại

diện giữa vợ và chồng78

3.1.2. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về đại diện giữa

vợ và chồng86

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện và đảm bảo thực hiện của 915 6

pháp luật về đại diện giữa vợ và chồng

KẾT LUẬN 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY