Tóm tắt Luận văn Đặc tính dân tộc trong việc giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên trong gia đình

MỤC LỤC

Trang

MỤC LỤC . 1

DANH MỤC CÁC BẢNG . 3

DANH MỤC CÁC HÌNH .3

DANH MỤC CÁC HỘP .3

MỞ ĐẦU.4

1. Lý do lựa chọn đề tài .4

2. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.6

3. Mục tiêu nghiên cứu.6

4. Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu .6

5. Phƣơng pháp nghiên cứu.7

6. Giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết .8

NỘI DUNG CHÍNH .10

CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU10

1.1. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng .10

1.2. Hệ thống lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu .10

1.3. Hệ thống khái niệm sử dụng trong đề tài .13

1.4. Tổng quan vấn đề nghiên cứu .18

1.5. Vài nét về địa bàn nghiên cứu.24

CHƢƠNG 2. ĐẶC TÍNH DÂN TỘC TRONG VIỆC GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO

TRẺ VỊ THÀNH NIÊN TRONG CÁC GIA ĐÌNH DÂN TỘC TÀY .26

2.1. Kiến thức của cha mẹ trong lĩnh vực giới tính và tầm quan trọng của giáo dục

giới tính đối với trẻ vị thành niên.26

2.1.1. Hiểu biết của cha mẹ về tuổi dậy thì, sự thay đổi tâm sinh lý và các mối

quan hệ bạn bè của con .26

2.1.2. Quan niệm của cha mẹ về vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân và

những điều cấm kỵ của dân tộc Tày liên quan tới vấn đề này .38

2.1.3. Nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục giới tính đối với trẻ vị thành

niên.442.2. Nội dung và phương pháp giáo dục giới tính cho con trong độ tuổi vị thành

niên của cha mẹ người Tày.46

2.2.1. Các nội dung về biến đổi tuổi dậy thì cha mẹ người Tày dạy cho con46

2.2.2. Phương pháp giáo dục giới tính của cha mẹ với con trong tuổi vị thành

niên.53

2.2.3. Đánh giá của cha mẹ về kiến thức giới tính của con .61

2.3. Giáo dục giới tính trong gia đình nhìn từ góc độ trẻ vị thành niên.63

2.3.1. Đánh giá về vai trò của gia đình trong việc giáo dục giới tính cho trẻ vị

thành niên.63

2.3.2. Mong muốn về các thông tin giới tính được cung cấp.66

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .68

1. Kết luận.68

2. Khuyến nghị .70

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY