Tóm tắt Luận văn Đặc điểm văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam (thế kỷ XV - XVII)

CHƢƠNG 2

ĐẶC ĐIỂM VĂN XUÔI TỰ SỰ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM THẾ KỶ

XV - XVII NHÌN TỪ THẾ GIỚI HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT

2.1. HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT GẮN VỚI CHỦ ĐỀ NGỢI CAĐẠO LÝ

2.1.1. Con ngƣời hành đạo với lý tƣởng trung hiếu

Xã hội phong kiến coi vua là thiên tử, thụ mệnh trời chăn dắt bá

tánh. Đấng minh quân thánh chúa phải tài đức vẹn toàn để trăm họ

làm gương, nơi nơi quy thuận. Nam Ông mộng lục có nhiều truyện

biểu dương nhân đức của một số vị vua đời nhà Trần. Thánh Tông di

thảo có hình ảnh nhà vua Lê Thánh Tông biết xét đoán việc đời, có

trách nhiệm đối với dân chúng và xã tắc. Truyền kỳ mạn lục có

những ông vua anh minh ở thế giới khác.

Tự sự trung đại thế kỷ XV - XVII có những nhân vật hiền thần

lấy nguyên mẫu từ lịch sử và cả hư cấu. Họ là những vị tướng từng

có công giết giặc, một lòng trung quân báo quốc như Phạm Ngũ Lão,

Ngô Miễn, cháu trai Long thần; những văn thần đức độ như Dương

Đức Công, Tư Lập. Nhưng lịch sử thăng trầm, có minh quân thì hiền

thần được trọng dụng; gặp bạo chúa thì hết chỗ dung thân, có điều

trước sau họ vẫn giữa trọn một tấm lòng trung hiếu. Tiêu biểu như

các nhân vật Chu Văn An, Trần Nguyên Đán, Phạm Mại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY