Tóm tắt Luận văn Cục diện chính trị khu vực Đông Á những năm đầu thế kỷ XXI

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.5

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỀU . 7

LỜI MỞ ĐẦU .8

1. Tính cấp thiết của đề tài. 6

2. Tình hình nghiên cứu đề tài . 10

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn. 13

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 14

5. Phương pháp nghiên cứu. 15

6. Đóng góp của luận văn. 16

7. Kết cấu luận văn. 16

Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN ..

1.1. Khái niệm “cục diện chính trị khu vực” .

1.2. Các thành tố cấu thành cục diện chính trị khu vực, thế giới.Error!

Bookmark not defined.

1.2.1. Quốc gia . 20

1.2.2. Các cơ chế đa phương . 22

1.2.3. Các tổ chức phi chính phủ . 24

1.2.4. Các công ty xuyên quốc gia. 25

1.3. Những nhân tố tác động đến cục diện khu vực, thế giới.Error!

Bookmark not defined.

1.3.1. Sự đấu tranh của các chủ thể trên trường quốc tế. 27

1.3.2. Sự thay đổi sức mạnh tổng hợp của các chủ thể . 28

1.3.3. Các xu thế chủ yếu của thế giới đương đại . 29

1.3.4. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và toàn cầu hóa . 32

Tiểu kết chương 1 ..4

Chương 2. CÁC THÀNH TỐ TRONG CỤC DIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC

ĐÔNG Á NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI ..

2.1. Chính sách Đông Á của các nước lớn trong khu vực Chương.

2.1.1. Nga. .

2.1.2. Trung Quốc. .

2.1.3. Nhật Bản . .

2.2. Quan hệ song phương giữa các nước lớn trong khu vực và với Mỹ. .

2.2.1. Quan hệ Nga - Trung Quốc. .

2.2.2. Quan hệ Nga - Nhật Bản. .

2.2.3. Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản. .

2.2.4. Quan hệ Nga - Mỹ. .

2.2.5. Quan hệ Trung Quốc - Mỹ. .

2.2.6. Quan hệ Nhật Bản - Mỹ. .

2.3. Vị trí và vai trò của các cơ chế đa phương. Chương.

2.3.1. ASEAN. .

2.3.2. ARF. .

2.3.3. APEC . .

2.4. Vị trí và vai trò của các chủ thể phi quốc gia. Chương.

Tiểu kết chương 2 . 97

Chương 3. TÁC ĐỘNG CỦA CỤC DIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC ĐÔNG Á

ĐỐI VỚI VIỆT NAM. .

3.1. Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam từ cục diện chính trị khu vực

Đông Á hiện nay. .

3.1.1. Cơ hội . .5

3.1.2. Thách thức. .

3.2. Một số khuyến nghị đối với Việt Nam trong cục diện chính trị khu vực

Đông Á những năm đầu thế kỷ XXI. .

Tiểu kết chương 3 ..

KẾT LUẬN. .

TÀI LIỆU THAM KHẢO . .

PHỤ LỤC . .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY