Tóm tắt Luận văn Cổ phần hóa bệnh viện công lập và nhu cầu điều chỉnh của pháp luật

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: THỰC TRẠNG BỆNH VIỆN CÔNG LẬP VÀ

VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA BỆNH VIỆNCÔNG LẬP6

1.1. Thực trạng và nhu cầu đổi mới các bệnh viện công lập 6

1.1.1. Mục tiêu, yêu cầu của chính sách y tế 6

1.1.2. Thực trạng hoạt động của các bệnh viện công lập 8

1.1.3. Nhu cầu và các giải pháp nhằm đổi mới bệnh viện công lập 12

1.2. Sự ra đời của ý tưởng cổ phần hóa bệnh viện công lập 16

1.3. Khái niệm và bản chất của việc cổ phần hóa bệnh việncông lập25

1.4. Sự khác nhau giữa các bệnh viện công lập với các bệnh

viện công lập đã được cổ phần hóa27

1.5. Những lợi ích mong muốn từ ý tưởng cổ phần hóa bệnh

viện công lập31

1.6. Cổ phần hóa bệnh viện công lập trong bối cảnh Việt

Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới35

Chương 2: DỰ BÁO CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ PHÁT

SINH KHI CỔ PHẦN HÓA BỆNH VIỆNCÔNG LẬP38

2.1. Vấn đề chủ sở hữu bệnh viện 38

2.2. Việc thực hiện chính sách y tế 40

2.3. Vấn đề viện phí 42

2.4. Khung pháp lý cần thiết để quản lý bệnh viện cổ phần hóa 44

2.5. Vấn đề năng lực quản lý của cơ quan nhà nước 46

2.6. Các tranh chấp do xung đột lợi ích giữa các chủ đầu tư 48

Chương 3: NHU CẦU VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

PHÁP LUẬT TRONG VIỆC CỔ PHẦN HÓA BỆNHVIỆN CÔNG LẬP52

3.1. Nhu cầu hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc cổ phần hóa

các bệnh viện công lập52

3.2. Quy định về thẩm quyền quyết định và quy trình xác

định các đơn vị cần tiến hành cổ phần hóa, giới hạn của

việc cổ phần hóa55

3.3. Quy định về trình tự, thủ tục cổ phần hóa, nghĩa vụ công

bố thông tin và vấn đề thí điểm59

3.4. Quy định về sử dụng tiền thu được từ quá trình cổ phần hóa 63

3.5. Quy định về nhà đầu tư và bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư 64

3.6. Quy định về phần vốn nhà nước và quản lý vốn nhà

nước trong các đơn vị cổ phần hóa66

3.7. Quy định về chính sách đối với cán bộ, viên chức hiện

đang làm việc khi cổ phần hóa68

3.8. Quy định về phương thức bảo đảm chính sách xã hội tại

các bệnh viện đã cổ phần hóa70

3.9. Quy định về chính sách đặc thù đối với các bệnh viện

công lập sau khi cổ phần hóa72

KẾT LUẬN 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

PHỤ LỤC 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY