Tóm tắt Luận văn Chức năng thực hành quyền công tố của viện kiểm sát nhân dân (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Nông)

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨC NĂNG

CÔNG TỐ CỦA VIỆN KIỂM SÁT. 7

1.1. Khái niệm quyền công tố và thực hành quyền công tố

trong tố tụng h nh sự . 7

1.1.1. Khái niệm quyền công tố. 7

1.1.2. Khái niệm thực hành quyền công tố. 11

1.2. Phạm vi và nội dung thực hành quyền công tố . 14

1.2.1. Phạm vi thực hành quyền công tố . 14

1.2.2. Nội dung thực hành quyền công tố. 19

1.3. Chức năng công tố trong một số mô h nh tố tụng h nh sự

tiêu biểu trên thế giới. 27

1.3.1. Thực hành quyền công tố trong mô hình tố tụng tranh tụng. 28

1.3.2. Thực hành quyền công tố trong mô hình tố tụng thẩm vấn . 32

1.3.3. Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam. 33

Chương 2: CHỨC NĂNG CÔNG TỐ TRONG PHÁP LUẬT

TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM . 35

2.1. Chức năng công tố theo qui định của pháp luật tố tụng

h nh sự việt nam giai đoạn từ 1945 đến trước 2003 . 35

2.1.1. Chức năng Thực hành quyền công tố theo quy định của pháp

luật tố tụng hình sự Việt Nam từ 1945 đến trước năm 1960 . 352

2.1.2. Chức năng thực hành quyền công tố theo quy định của pháp

luật tố tụng hình sự Việt Nam từ 1960 đến trước năm 2003 . 36

2.2. Chức năng thực hành quyền công tố theo qui định của

Bộ luật Tố tụng h nh sự năm 2003. 38

2.2.1. Nội dung thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát trong

giai đoạn điều tra vụ án hình sự. 38

2.2.2. Nội dung Thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát trong

giai đoạn xét xử vụ án hình sự. 50

Chương 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TỐ Ở VIỆT NAM

VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ.70

3.1. Thực tiễn thực hành quyền công tố ở địa bàn tỉnh Đắk Nông . 70

3.1.1. Một số đặc điểm tình hình kinh tế - Xã hội và tổ chức bộ

máy của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông. 70

3.1.2. Thực trạng thực hiện quyền công tố ở Đăk Nông. 72

3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công

tố ở Việt Nam . 78

3.2.1. Hoàn thiện các quy định của pháp luật. 78

3.2.2. Đổi mới nội dung và phương pháp thực hành quyền công tố

trong tố tụng hình sự. 82

3.2.3. Giải pháp về công tác cán bộ của Viện kiểm sát. 85

3.2.4. Tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện, kỹ thuật

cho CQĐT, VKS trong công tác đấu tranh phòng chống tội

phạm hình sự. 87

KẾT LUẬN . 88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY