Tóm tắt Luận văn Chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại Hải Phòng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨC NĂNG,

NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤÁN HÌNH SỰ6

1.1. Đặc điểm của giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và vai

trò của Viện kiểm sát6

1.1.1. Đặc điểm của giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 6

1.1.2. Vai trò của Viện kiểm sát trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụán hình sự8

1.2. Khái niệm chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong

giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự9

1.2.1. Khái niệm chức năng của Viện kiểm sát trong giai đoạn xétxử sơ thẩm9

1.2.2. Khái niệm nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong giai đoạn xétxử sơ thẩm15

1.3. Nội dung của chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong

giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự16

1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố 16

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ kiểm sát tuân theo pháp luật 31

1.4. Lịch sử hình thành chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sátở Việt Nam36

1.4.1. Quá trình phát triển 36

1.4.2. Cơ quan Viện kiểm sát ở một số nước trên thế giới 40

Chương 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM

VỤ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNHPHỐ HẢI PHÒNG44

2.1. Thực trạng thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm

sát nhân dân thành phố Hải Phòng trong giai đoạn xét xử sơ

thẩm vụ án hình sự44

2.1.1. Đặc điểm tình hình có liên quan đến hoạt động thực hiện

chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong giai

đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự44

2.1.2. Thực trạng thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm

sát nhân dân thành phố Hải Phòng51

2.2. Những tồn tại trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm

vụ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng78

2.2.1. Những tồn tại 78

2.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại 84

Chương 3: NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP 87

3.1. Cơ sở của những kiến nghị, đề xuất đối với Viện kiểm sát

khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn xét xử

sơ thẩm vụ án hình sự87

3.1.1. Dự báo các yếu tố tác động đến công tác thực hành quyền

công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn xét

xử sơ thẩm vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng87

3.1.2. Các định hướng thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện

kiểm sát trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự92

3.2. Các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng thực hành

quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm

sát trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự96

3.2.1. Hoàn thiện các quy định pháp luật 96

3.2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện kiểm

sát trong giai đoạn xét xử sơ thẩm105

KẾT LUẬN 119

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 120

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY