Tóm tắt Luận văn Chính sách Đào tạo Nhân lực thông tin trong các cơ quan thông tin khoa học và công nghệ thuộc hệ thống thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN. 5

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. 6

PHẦN MỞ ĐẦU. 7

1. Lý do nghiên cứu . 7

2. Lịch sử nghiên cứu.7

3. Mục tiêu nghiên cứu .10

4. Phạm vi nghiên cứu . 10

5. Mẫu khảo sát . 10

6. Câu hỏi nghiên cứu. 10

7. Giả thuyết nghiên cứu. 10

8. Phƣơng pháp chứng minh. 11

9. Kết cấu luận văn. 11

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC THÔNG TIN.

1.1. Một số khái niệm liên quan.

1.2. Tiêu chuẩn về năng lực cán bộ thông tin ở Việt Nam trong thời kỳ mới.

1.3. Kinh nghiệm từ một số mô hình đào tạo cán bộ thông tin ở một số

nƣớc trên thế giới.

Kết luận chƣơng 1.

CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHÂN LỰC THÔNG TIN

TRONG CÁC CƠ QUAN THÔNG TIN KH&CN THUỘC HỆ THỐNG

THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA.

2.1. Tổng quan về Hệ thống thông tin KH&CN Quốc gia .

2.1.1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức

2.1.2. Tiềm lực thông tin.4

2.2. Hiện trạng nhân lực thông tin trong các cơ quan thông tin

KH&CN trong Hệ thống Thông tin KH&CN Quốc gia .

2.2.1. Về số lượng.

2.2.2. Về chất lượng.

2.2.3 Tổng hợp nhận định về nhân lực thông tin

2.3. Hiện trạng đào tạo cán bộ thông tin ở Việt Nam

2.3.1. Về đào tạo theo văn bằng .

2.3.2. Về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin

Kết luận chƣơng 2.

CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN THÔNG TIN THUỘC HỆ

THỐNG THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA

3.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về đào tạo, bồi dƣỡng nhân lực thông tin.

3.2. Đánh giá những tồn tại chính về nhân lực thông tin và các cơ sở

đào tạo nghiệp vụ thông tin .

3.2.1. Thiếu hụt cán bộ thông tin trong những năm tới.

3.2.2. Trình độ cán bộ thông tin còn một số mặt hạn chế .

3.2.3. Các cơ sở đào tạo chuyên ngành thông tin còn nhiều bất cập.

3.2.4. Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chưa đáp ứng nhu cầu.

3.3. Đề xuất các giải pháp .

3.3.1.Tăng cường hợp tác đào tạo giữa các trường đào tạo về thông tin

với các cơ quan thông tin KH&CN.5

3.3.2.Thành lập trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ thông tin hoạt động độc

lập, tự chủ về tài chính theo tinh thần Nghị định 115/2005/NĐ-CP.

3.3.3. Đẩy mạnh E-learning trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ.

3.3.4. Xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ thông tin thông qua kết quả

học tập từ các lớp bồi dưỡng.

3.3.5. Khuyến khích các cán bộ tham gia đào tạo bồi dưỡng về ngoại

ngữ, tin học và kiến thức KH&CN.

3.3.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của các lớp bồi dưỡng

cán bộ thông tin.

3.3.7. Đổi mới chương trình, giáo trình tài liệu tham khảo đáp ứng yêu

cầu của sự phát triển.

Kết luận chƣơng 3.

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 12

PHỤ LỤC .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY