Tóm tắt Luận văn Chiến lược kinh doanh tinh bột sắn xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đắk Lắk

CHưƠNG 2

THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

XUẤT KHẨU VÀ CHIẾN LưỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY

CỔ PHẦN VẬT Tư NÔNG NGHIỆP ĐẮK LẮK

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2. Nghành nghề kinh doanh

2.1.3. Chức năng - nhiệm vụ của Công ty

a. Chức năng

b. Nhiệm vụ

2.1.4 Sơ đồ cơ cấu tổ chức

2.1.5 Sứ mệnh và tầm nhìn

2.1.6. Mục tiêu và định hướng chiến lược

2.1.7. Hoạt động kinh doanh của Công ty

a. Sản phẩm và dịch vụ

b. Thị trường, khách hàng

c. Kết quả hoạt động kinh doanh

2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRưỜNG BÊN NGOÀI

2.2.1. Môi trường ngành

a. Các đặc tính nổi trội của ngành

b. Vị thế của Công ty trong ngành

2.2.2. Phân tích mô hình năm lực lượng cạnh tranh của

Michael E. Porter

a. Nguy cơ xâm nhập của đối thủ tiềm tàng

b. Mức độ cạnh tranh giữa các Công ty hiện có trong ngành

c. Sức mạnh thương lượng của người mua

d. Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp

e. Đe dọa của các sản phẩm thay thế8

2.2.3. Các lực lượng dẫn dắt ngành và các nhân tố then chốt

thành công

a. Các lực lượng dẫn dắt ngành

b. Các nhân tố then chốt thành công

2.2.4. Phân tích khách hàng

a. Các nhóm khách hàng và phân đoạn thị trường

b. Nhu cầu khách hàng

2.2.5. Lợi thế cạnh tranh

2.3. PHÂN TÍCH BÊN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT Tư

NÔNG NGHIỆP ĐĂK LĂK

2.3.1. Nguồn lực hữu hình

a. Nguồn nhân lực

b. Cơ sở vật chất – kỹ thuật

c. Vùng nguyên liệu

d. Nguồn lực tài chính

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY