Tóm tắt Luận văn Chiến lược khai thác internet cho các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội (nghiên cứu thực tế tại Saigontourist Hà Nội, Exotissimo và Nghitamtours)

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa. 1

Lời cam đoan . 2

Mục lục . 3

Danh mục các bảng. 6

Danh mục các hình vẽ và đồ thị . 7

MỞ ĐẦU. 9

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KHAI THÁC INTERNET TRONG KINH

DOANH LỮ HÀNH. 12

1.1 Lược lịch sử hình thành internet và ứng dụng của internet trong

kinh doanh lữ hành. 12

1.1.1 Lược sử hình thành internet trên thế giới và Việt Nam . 12

1.1.2 Một số khái niệm cơ bản trong khai thác internet . 16

1.2 Các cấp độ khai thác internet trong kinh doanh lữ hành. 17

1.3 Các hình thức khai thác internet trong kinh doanh lữ hành . 20

1.3.1 Bán hàng trực tuyến. 20

1.3.2 Marketing trực tuyến . 22

1.3.3 Quản trị mối quan hệ với khách hàng và với nhà cung cấp . 34

1.4 Các công ty lữ hành trực tuyến lớn trên thế giới với các chiến lược

khai thác internet trong kinh doanh lữ hành. 36

1.4.1 Travelocity với các chiến lược dẫn đầu thị trường lữ hành trựctuyến. 36

1.4.2 Lastminute.com với chiến lược bán vé giờ chót. 38

1.4.3 Priceline.com với chiến lược giá động . 40

1.4.4 Mô hình đấu giá trực tuyến với eBay.com. 41

1.5 Vai trò của khai thác internet trong hoạt động kinh doanh lữ hành. 426

Chương 2. THỰC TRẠNG KHAI THÁC INTERNET TẠI

SAIGONTOURIST HÀ NỘI, EXOTISSIMO VÀ NGHITAMTOURS. 46

2.1 Thực trạng khai thác internet tại Saigontourist Hà Nội. 46

2.1.1 Sơ lược về Saigontourist Hà Nội . 46

2.1.2 Cơ sở kỹ thuật thông tin của Saigontourist Hà Nội. 48

2.1.3 Thực trạng nguồn nhân lực với việc khai thác internet tại

Saigontourist Hà Nội . 51

2.1.4 Thực trạng khai thác internet trong kinh doanh của SaigontouristHà Nội. . 54

2.2 Thực trạng khai thác internet tại công ty Exotissimo. . 56

2.2.1 Sơ lược về công ty Exotissimo. . 56

2.2.2 Cơ sở kỹ thuật thông tin . 57

2.2.3 Thực trạng nguồn nhân lực với việc khai thác các ứng dụng

Internet tại Exotissimo . 60

2.2.4 Thực trạng khai thác internet trong kinh doanh của Exotissimo . 62

2.3 Thực trạng khai thác internet tại Nghitamtours . 65

2.3.1 Sơ lược về công ty Nghitamtours. 65

2.3.2 Cơ sở kỹ thuật thông tin của Nghitamtours . 66

3.3.3 Thực trạng nguồn nhân lực phục vụ khai thác internet tạiNghitamtours . 68

2.3.4 Thực trạng khai thác internet tại Nghitamtours . 70

2.4 Những nhận định và đánh giá chung về thực trạng khai thác

internet ở các doanh nghiệp Hà Nội. 72

2.4.1 Cơ sở kỹ thuật thông tin cho khai thác internet trong kinh doanh. . 72

2.4.2 Nguồn nhân lực và hoạt động đào tạo nâng cao trình độ tin học và

sử dụng internet. 73

2.4.3 Hiện trạng sử dụng phần mềm và mục đích sử dụng internet . 75

2.4.4 Nhận thức về khai thác internet trong kinh doanh. 777

Chương 3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC INTERNET

TRONG KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNHTẠI HÀ NỘI. 80

3.1 Một số khái niệm trong xây dựng chiến lược khai thác internet

trong kinh doanh lữ hành. 80

3.1.1 Khái niệm chiến lược . 80

3.1.2 Khái niệm chiến lược khai thác internet trong hoạt động kinh

doanh lữ hành . 83

3.2 Những cơ sở và nguyên tắc để xây dựng chiến lược. 86

3.2.1 Những cơ sở để xây dựng chiến lược . 86

3.2.2 Nguyên tắc khi xây dựng chiến lược . 89

3.3 Các bước xây dựng chiến lược khai thác internet trong hoạt động

kinh doanh lữ hành tại Hà Nội. 92

3.3.1 Xác định mục tiêu của chiến lược. 92

3.3.2 Phân tích SWOT về kinh doanh trực tuyến của Saigontourist Hà

Nội, Exotissimo và Nghitamtours . 95

3.2.3 Lựa chọn chiến lược.111

3.2.4 Thực hiện chiến lược đề ra.114

3.2.5 Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược .124

KẾT LUẬN .130

TÀI LIỆU THAM KHẢO .131

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY