Tóm tắt Luận văn Chia sẻ rủi ro với nhà đầu tư để nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ trong các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Hải Dương

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .

PHẦN MỞ ĐẦU .6

1. Lý do chọn đề tài .6

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu .10

3. Mục tiêu nghiên cứu .11

4. Phạm vi nghiên cứu .11

5. Mẫu khảo sát.12

6. Câu hỏi nghiên cứu .12

7. Giả thuyết nghiên cứu.13

8. Phương pháp chứng minh giả thuyết .13

9. Kết cấu của Luận văn.14

CHưƠNG 1. .

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ,

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ .

VÀ CHIA SẺ RỦI RO VỚI CÁC NHÀ ĐẦU Tư NưỚC NGOÀI .E

1.1. Khái niệm hoạt động khoa học và công nghệ.

1.1.1. Khoa học.

1.1.2. Công nghệ.

1.1.3. Hoạt động Khoa học và Công nghệ.

1.1.4. Nguyên tắc hoạt động khoa học và công nghệ .

1.1.5. Quản lý khoa học và công nghệ.

1.2. Chuyển giao công nghệ.

1.2.1. Khái niệm chuyển giao công nghệ.

1.2.2. Phạm vi chuyển giao công nghệ .

1.2.3. Hình thức chuyển giao công nghệ: .

1.2.4. Nội dung quyền sở hữu công nghệ: .

1.2.5. Hợp đồng chuyển giao công nghệ: .

1.2.6. Quản lý chuyển giao công nghệ.

1.2.7. Hiệu quả chuyển giao công nghệ: .

1.2.8. Hiệu quả chuyển giao công nghệ trong các dự án FDI tại tỉnh Hải Dương:Error! Bookmark

1.3. Lý luận chung về đầu tư và rủi ro trong đầu tư .

1.3.1. Khái niệm đầu tư: .

1.3.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài: .

1.3.3. Lý luận chung về rủi ro: .

1.3.4. Rủi ro trong hoạt động đầu tư:.

1.3.5. Rủi ro trong chuyển giao công nghệ: .

CHưƠNG 2. .

HIỆN TRẠNG CÁC RỦI RO THUỘC LĨNH VỰC .

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG CÁC DỰ ÁN.

CÓ VỐN ĐẦU Tư NưỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DưƠNG .Error!Bookmark not defined.

2.1. Tổng quan về tỉnh Hải Dương và các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên

địa bàn tỉnh Hải Dương: .

2.2. Đánh giá thực trạng các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Hải Dương .

2.2.1. Tình hình các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương

2.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh của các dự án đầu tư nước ngoài

2.2.3. Đầu tư nước ngoài với vấn đề lao động và xã hội tại tỉnh Hải Dương:

2.2.4. Đầu tư nước ngoài với việc thu hút kinh nghiệm quản lý và công nghệ:

2.2.5. Đầu tư nước ngoài với đóng góp ngân sách Nhà nước:

2.3. Thực trạng hệ thống quản lý và thực tiễn quản lý các dự án FDI. E

2.3.1. Khảo sát hệ thống quản lý và thực tiễn quản lý các dự án FDI

2.3.2. Những hạn chế, tồn tại trong các dự án FDI trên địa bàn tỉnh Hải Dương:

2.4. Khảo sát hiện trạng các rủi ro trong quá trình chuyển giao công nghệ trong các dự

án FDI trên địa bàn tỉnh Hải Dương: .

2.4.1. Tính tất yếu thực tiễn của các rủi trong quá trình chuyển giao công nghệ trong

các dự án FDI .

2.4.2. Kết quả khảo sát .

CHưƠNG 3. .

GIẢI PHÁP NHẰM CHIA SẺ RỦI RO VỚI CÁC NHÀ ĐẦU Tư

ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

TRONG CÁC DỰ ÁN FDI TẠI HẢI DưƠNG.

3.1. Tầm quan trọng của chuyển giao công nghệ trong các dự án FDI

3.1.1. Năng lực công nghệ của các doanh nghiệp.

3.1.2. Năng lực kỹ thuật của lao động .

3.2. Giải pháp từ chính sách vĩ mô .

3.2.1. Về môi trường pháp lý: .

3.2.2. Về công tác quản lý nhà nước : .

3.2.3. Về thủ tục hành chính :.

3.2.4. Về kết cấu hạ tầng: .

3.2.5. Về lao động, đào tạo nguồn nhân lực:.

3.2.6. Về xúc tiến đầu tư: .

3.2.6. Một số vấn đề khác: .

3.3. Giải pháp nhằm chia sẻ rủi ro với các nhà đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh Hải Dương:.

3.3.1. Giải pháp cải cách thủ tục hành chính:.

3.3.2. Giải pháp hỗ trợ triển khai thực hiện dự án đầu tư:

3.3.3. Nghiên cứu và áp dụng chính sách ưu đãi: .

3.3.4. Chính sách hỗ trợ về thuế:.

3.3.5. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ: .

3.3.6. Hỗ trợ đào tạo.

3.3.7. Hỗ trợ và khuyến khích phát triển dịch vụ đầu tư .

3.3.8. Các giải pháp để kiềm chế lạm phát.

KẾT LUẬN.

KHUYẾN NGHỊ.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.15

PHỤ LỤC .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY