Tóm tắt Luận văn Chế định thừa kế theo bộ luật dân sự nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

MỤC LỤC

Trang bìa phụ

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài. 2

3. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu . 3

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn . 4

5. Những đóng góp về khoa học của luận văn. 5

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn . 5

7. Kết cấu của Luận văn . 5

Chƣơng 1: TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN

VỀ CHẾ ĐỊNH THỪA KẾ THEO PHÁP

LUẬT NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂNDÂN LÀO. 7

1.1. Khái niệm thừa kế . 7

1.2. Các phương thức thừa kế . 11

1.3. Quá trình hình thành và phát triển chế định thừa kế

nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào . 14

1.3.1. Giai đoạn trước cách mạng tháng 12 năm 1975. 14

1.3.2. Giai đoạn từ ngày 02/12/1975 đến nay . 18

1.4. Cơ sở pháp lý của chế định thừa kế theo pháp luật

nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào . 21

1.5. Vị trí, vai trò của chế định thừa kế trong hệ

thống pháp luật dân sự nước Cộng hòa dân chủ

nhân dân Lào. 29

Kết luận chương 1 . 362

Chƣơng 2: NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỪA KẾ

TRONG PHÁP LUẬT NƢỚC CỘNG HÒA

DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TRÊN CƠ SỞ

ĐỐI CHIẾU VỚI CHẾ ĐỊNH THỪA KẾ THEO

PHÁP LUẬT VIỆT NAM . 37

2.1. Những nội dung cơ bản của pháp luật thừa kế của

nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào . 37

2.1.1. Nhóm các quy phạm pháp luật quy định chung vềthừa kế. 37

2.1.2. Nhóm quy phạm pháp luật quy định về thừa kế theodi chúc. 47

2.1.3. Nhóm quy phạm pháp luật quy định về thừa kế theopháp luật. 60

2.1.4. Nhóm quy phạm pháp luật quy định về thừa kế quyền sửdụng đất. 72

2.2. Đánh giá pháp luật thừa kế của Lào trên cơ sở đối

chiếu với pháp luật thừa kế của Việt Nam . 75

2.2.1. Sự giống nhau . 75

2.2.2. Sự khác nhau. 76

Kết luận chương 2 . 90

Chƣơng 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG, THỰC THI PHÁP

LUẬT THỪA KẾ VÀ PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI

PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP

LUẬT THỪA KẾ NƢỚC CỘNG HÒA DÂN

CHỦ NHÂN DÂN LÀO. 91

3.1. Thực tiễn áp dụng, thực thi pháp luật thừa kế nước

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào . 913

3.1.1. Những ưu điểm và hạn chế của hệ thống pháp luật

thừa kế nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào . 91

3.1.2. Những vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng và

thực thi pháp luật thừa kế. 108

3.2. Giải pháp hoàn thiện quy định về chế định thừa kế

trong pháp luật nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 112

3.2.1. Tiêu chí hoàn thiện pháp luật thừa kế ở Lào. 112

3.2.2. Phương hướng hoàn thiện pháp luật thừa kế. 118

Kết luận chương 3 . 131

KẾT LUẬN . 132

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 134

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY