Tóm tắt Luận văn Chế định giải quyết việc dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1:

1.1. Khái niệm và đặc điểm của việc dân sự 6

1.1.1. Khái niệm việc dân sự 6

1.1.2. Đặc điểm của việc dân sự 9

1.2. Khái niệm, đặc điểm, cơ sở và ý nghĩa của chế định giải

quyết việc dân sự12

1.2.1. Khái niệm chế định giải quyết việc dân sự 12

1.2.2. Đặc điểm của chế định giải quyết việc dân sự 14

1.2.3. Cơ sở của chế định giải quyết việc dân sự 20

1.2.4. Ý nghĩa của chế định giải quyết việc dân sự 22

Chương 2:

2.1. Những quy định chung về giải quyết việc dân sự 27

2.1.1. Những loại việc dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân 27

2.1.2. Nguyên tắc giải quyết việc dân sự 28

2.1.3. Người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự 31

2.1.4. Thành phần giải quyết việc dân sự 32

2.1.5. Thành phần tham gia phiên họp giải quyết việc dân sự 33

2.1.6. Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự 36

2.2. Những quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự 38

2.2.1. Thụ lý việc dân sự 38

2.2.2. Thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết việc dân sự 43

2.2.3. Kháng cáo, kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự 47

Chương 3:

3.1. Thực tiễn thực hiện chế định giải quyết việc dân sự 53

3.1.1. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện chế định giải

quyết việc dân sự53

3.1.2. Những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện chế định giải

quyết việc dân sự56

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và thực hiện chế định

giải quyết việc dân sự71

3.2.1. Kiến nghị về sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật tố

tụng dân sự71

3.2.2. Một số kiến nghị hướng dẫn áp dụng các quy định trong

Phần thứ năm về thủ tục giải quyết việc dân sự của Bộ luật

tố tụng dân sự74

3.2.3. Kiến nghị về bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán và tăng

cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật91

K T LUẬN 95

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY