Tóm tắt Luận văn Chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Nam Định - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

Mở đầu . 1

Chương 1. Cán bộ cấp xã và yêu cầu về chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã

trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nôngthôn. 6

1.1. Cấp xã và cán bộ cấp xã. 6

1.1.1. Cấp xã và vai trò của cấp xã . 6

1.1.2. Cán bộ cấp xã và vai trò của cán bộ cấp xã . 11

1.2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn và yêu cầu về chất

lượng đội ngũ cán bộ cấp xã . 17

1.2.1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. 17

1.2.2 . Yêu cầu về chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã trong quá trình công

nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn . 21

Chương 2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã ở tỉnh Nam Định

và những vấn đề đặt ra. 29

2.1. Khái quát về tình hình nông nghiệp, nông thôn và thực trạng chất lượng

đội ngũ cán bộ cấp xã ở tỉnh Nam Định . 29

2.1.1. Khái quát tình hình nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Nam Định . 29

2.1.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã ở tỉnh Nam Định hiện nay

và những nguyên nhân . 33

2.2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Nam Định

và những vấn đề đặt ra đối với chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã . 55

2.2.1. Khái quát về chủ trương công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp

nông thôn ở tỉnh Nam Định . 55

2.2.2. Những vấn đề đặt ra đối với chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã trước yêu

cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở tỉnh NamĐịnh. 61

Chương 3. Các quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng

đội ngũ cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại

hoá nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Nam Định . 73

3.1. Các quan điểm cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn 734

3.1.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã phải theo quan điểm chỉ đạo

của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt gắn liền với đổi mới hệ thốngchính trị . 73

3.1.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã phải bảo đảm vừa nâng cao

phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, vừa nâng cao trình độ chuyênmôn. 75

3.1.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã phải xuất phát từ yêu cầu

của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. 76

3.2. Các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.78

3.2.1. Xây dựng chiến lược cán bộ đối với đội ngũ cán bộ cấp xã, đặc biệt là

công tác quy hoạch cán bộ . 78

3.2.2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng, đánh giá và bố trí,

sử dụng đội ngũ cán bộ cấp xã. 81.

3.2.3. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp

xã, bảo đảm đội ngũ cán bộ cấp xã vừa có phẩm chất chính trị, đạo đức

cách mạng, vừa có trình độ chuyên môn . 84

3.2.4. Tăng cường cán bộ có chất lượng cao cho cấp xã, trẻ hoá đội ngũ cán

bộ cấp xã . 87

3.2.5. Hoàn thiện hệ thống chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ cấp xã. 88

3.2.6. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và tổ chức quản lý của chính quyền

cấp trên đối với đội ngũ cán bộ cấp xã . 91

Kết luận . 63

Danh mục tài liệu tham khảo . 95

Phụ lục. 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY