Tóm tắt Luận văn Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng dân sự

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài. 2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài . 2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài . 3

5. Phương pháp nghiên cứu đề tài . 3

6. Điểm mới của luận văn và ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài . 4

7. Kết cấu của luận văn. 4

Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CẤP, TỐNG ĐẠT VÀ THÔNG

BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG DÂN SỰ. 6

1.1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC CẤP, TỐNG ĐẠT VÀ THÔNG

BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG DÂN SỰ. 6

1.1.1. Khái niệm cấp, tống đạt và thông báo văn bản tố tụng dân sự.6

1.1.2. Ý nghĩa của cấp, tống đạt và thông báo văn bản tố tụng dân sự.12

1.2. CƠ SỞ CỦA VIỆC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH CẤP, TỐNG ĐẠT VÀ

THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG DÂN SỰ. 14

1.2.1. Cơ sở lý luận của việc pháp luật quy định cấp, tống đạt và thông báo văn

bản tố tụng dân sự.14

1.2.2. Cơ sở thực tiễn của việc pháp luật quy định cấp, tống đạt và thông báo văn

bản tố tụng dân sự.14

1.3. CÁC YÊU CẦU CỦA VIỆC CẤP, TỐNG ĐẠT VÀ THÔNG BÁO VĂN

BẢN TỐ TỤNG DÂN SỰ . 15

1.3.1. Yêu cầu tuân thủ pháp luật trong việc cấp, tống đạt và thông báo văn bản

tố tụng dân sự.16

1.3.2. Yêu cầu khách quan trong việc cấp, tống đạt và thông báo văn bản tố tụng

dân sự.16

1.4. SƠ LƯỢC SỰ PHÁT TRIỂN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

VIỆT NAM VỀ CẤP, TỐNG ĐẠT VÀ THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG

DÂN SỰ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY . 18

1.4.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1989 .18

1.4.2. Giai từ năm 1989 đến năm 2004 .20

1.4.3. Giai từ năm 2004 đến nay.21

Chương 2: THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT

NAM HIỆN HÀNH VỀ CẤP, TỐNG ĐẠT VÀ THÔNG BÁO VĂN BẢN

TỐ TỤNG DÂN SỰ. 25

2.1. CHỦ THỂ CẤP, TỐNG ĐẠT VÀ THÔNG BÁO VĂN BẢN

TỐ TỤNG DÂN SỰ. 25

2.1.1. Chủ thể có nghĩa vụ cấp, tống đạt và thông báo văn bản tố tụng dân sự.25

2.1.2. Chủ thể được cấp, tống đạt và thông báo văn bản tố tụng dân sự.294

2.2. CÁC VĂN BẢN TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐƯỢC CẤP, TỐNG ĐẠT

VÀ THÔNG BÁO. 31

2.2.1. Các văn bản tố tụng dân sự do Tòa án cấp, tống đạt và thông báo .32

2.2.2. Các văn bản tố tụng dân sự do Viện kiểm sát cấp, tống đạt và thông báo.34

2.2.3. Các văn bản tố tụng dân sự do Cơ quan thi hành án dân sự cấp, tống đạt

và thông báo .36

2.2.4. Các văn bản tố tụng dân sự do Văn phòng thừa phát lại cấp, tống đạt và

thông báo.38

2.3. THỦ TỤC CẤP, TỐNG ĐẠT VÀ THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG

DÂN SỰ. 41

2.3.1. Thủ tục cấp, tống đạt và thông báo trực tiếp.41

2.3.2. Thủ tục niêm yết công khai.50

2.3.3. Thủ tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng .56

Chương 3:. 61

THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT

NAM HIỆN HÀNH VỀ CẤP, TỐNG ĐẠT VÀ THÔNG BÁO VĂN BẢN

TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ KIẾN NGHỊ. 61

3.1. THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT

NAM HIỆN HÀNH VỀ CẤP, TỐNG ĐẠT VÀ THÔNG BÁO VĂN BẢN

TỐ TỤNG DÂN SỰ. 61

3.1.1. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện các quy định của pháp luật

Việt Nam hiện hành về cấp, tống đạt và thông báo các văn bản tố tụng dân sự .61

3.1.2. Những hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật Việt Nam hiện

hành về cấp, tống đạt và thông báo các văn bản tố tụng dân sự và thực tiễn thực

hiện .62

3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẤP, TỐNG

ĐẠT VÀ THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG DÂN SỰ . 71

3.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện pháp luật cấp, tống đạt và thông báo các văn bản

tố tụng dân sự.71

3.2.2. Kiến nghị về thực hiện pháp luật cấp, tống đạt và thông báo các văn bản tố

tụng dân sự .75

KẾT LUẬN . 78

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY