Tóm tắt Luận văn Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP

DOANH NGHIỆP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ THU

NHẬP DOANH NGHIỆP . 7

1.1. KHÁI QUÁT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP . 7

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm . 7

1.1.2. Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp. 8

1.1.3. Chủ thể chịu thuế thu nhập doanh nghiệp . 10

1.2. CĂN CỨ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP . 11

1.2.1. Khái niệm căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 11

1.2.2. Nguyên tắc xây dựng căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 12

1.2.3. Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp . 13

1.2.4. Thuế suất. 15

1.3. KHÁI QUÁT VỀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ THEO LUẬT

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM. 17

1.4. PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ CĂN CỨ

TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP . 18

KẾT LUẬN CHưƠNG 1 . 23

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN

HÀNH VỀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH

NGHIỆP VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG. 24

2.1. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ

CĂN CỨ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP . 242

2.1.1. Các quy định về chủ thể chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 24

2.1.2. Các quy định về xác định thu nhập chịu thuế . 25

2.1.3. Các quy định về thuế suất. 46

2.1.4. Các quy định về ưu đãi thuế . 49

2.2. THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

VỀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP. 52

KẾT LUẬN CHưƠNG 2. 61

Chương 3: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT

NAM HIỆN HÀNH VỀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ THU

NHẬP DOANH NGHIỆP . 62

3.1. ĐỊNH HưỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CĂN CỨ

TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM. 62

3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CĂN

CỨ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM. 65

3.2.1. Kiến nghị sửa đổi các qui định của Luật thuế thu nhập doanh

nghiệp về căn cứ tính thuế. 65

3.2.2. Kiến nghị về cơ chế thi hành . 70

3.2.3. Kiến nghị về trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại. 73

KẾT LUẬN CHưƠNG 3. 75

KẾT LUẬN . 76

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY