Tóm tắt Luận văn Cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG

CHẾ VÀ CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI

VỚI SÁNG CHẾ55

1.1. Khái quát về hệ thống bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế 5

1.2. Vai trò của hệ thống bảo hộ sáng chế 8

1.2.1. Thúc đẩy đổi mới 8

1.2.2. Thúc đẩy công bố các công nghệ mới 9

1.2.3. Hạn chế việc bảo hộ các giải pháp kỹ thuật dưới dạng bí mật 9

1.2.4. Thúc đẩy cạnh tranh 10

1.2.5. Khuyến khích đầu tư của tư nhân vào hoạt động nghiên cứu và phát triển 10

1.2.6. Công nhận quyền tư hữu tài sản trí tuệ 11

1.3. Những tác động tiêu cực có thể nảy sinh từ hệ thống bảo hộ sáng chế 11

1.3.1. Bảo hộ sáng chế có thể làm tăng chi phí tiếp cận công nghệ đối với các nước đang phát triển 11

1.3.2. Bảo hộ sáng chế có thể làm ảnh hưởng tiêu cực tới nghiên cứu khoa học cơ bản 12

1.3.3. Bảo hộ sáng chế có thể làm giảm cơ hội tiếp cận sản phẩm được bảo hộ sáng chế 12

1.4. Cân bằng lợi ích - yêu cầu then chốt trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế 13

1.5. Sự hình thành và phát triển cơ chế cân bằng lợi ích trong bảo hộ sáng chế trên thế giới và ở Việt Nam 16

1.5.1. Trên thế giới 16

1.5.1.1. Trong quy định về đối tượng và điều kiện bảo hộ 19

1.5.1.2. Trong quy định về thời hạn bảo hộ sáng chế 23

1.5.1.3. Trong quy định về thủ tục xác lập quyền 26

1.5.1.4. Trong quy định về phạm vi quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu sáng chế 26

1.5.1.5. Trong các quy định về bảo vệ quyền đối với sáng chế 39

1.5.2. Ở Việt Nam 40

1.5.2.1. Giai đoạn 1981 - 1988 40

1.5.2.2. Giai đoạn 1989 - 1994 41

1.5.2.3. Giai đoạn 1995 đến nay 42

Chương 2: CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG

CHẾ TRONG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM43

2.1. Cân bằng lợi ích trong các quy định về đối tượng không được bảo hộ là sáng chế 43

2.1.1. Phát minh, các lý thuyết khoa học và phương pháp toán học 44

2.1.2. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán bệnh và chữa bệnh cho người và động vật 44

2.1.3. Các giải pháp kỹ thuật trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh 45

2.1.4. Các giải pháp kỹ thuật dưới dạng "sử dụng" 45

2.2. Cân bằng lợi ích trong quy định về điều kiện bảo hộ sáng chế 47

2.2.1. Tính mới của sáng chế 47

2.2.2. Trình độ sáng tạo của sáng chế 49

2.3. Cân bằng lợi ích trong các quy định về thời hạn bảo hộ và hủy bỏ hiệu lực của bằng độc quyền 49

2.3.1. Thời hạn bảo hộ sáng chế 49

2.3.2. Hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền 517

2.4. Cân bằng lợi ích trong các quy định về xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế 51

2.4.1. Trong các quy định về quyền nộp đơn đăng ký sáng chế 51

2.4.2. Trong quy định về bộc lộ sáng chế trong đơn đăng ký sáng chế 52

2.4.3. Trong quy định về công bố đơn và yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế 54

2.5. Cân bằng lợi ích trong các quy định về nội dung quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế 57

2.5.1. Trong các quy định về nội dung quyền của chủ sở hữu sáng chế 57

2.5.1.1. Quyền sử dụng và cho phép người khác sử dụng sáng chế 58

2.5.1.2. Quyền ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế 61

2.5.1.3. Quyền tạm thời của chủ sở hữu sáng chế 70

2.5.2. Trong các quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu sáng chế 70

2.6. Cân bằng lợi ích trong các quy định về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế 71

Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÂN BẰNG LỢI ÍCH TRONG BẢO HỘ

QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

PHÁP LUẬT73

3.1. Thực tiễn áp dụng các quy định về cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sángchế73

3.1.1. Trong việc xác định các đối tượng không được bảo hộ là sáng chế 73

3.1.2. Trong việc xác định người có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế 75

3.1.3. Trong việc bộc lộ sáng chế trong đơn đăng ký sáng chế 76

3.1.4. Trong việc thực hiện quyền có ý kiến của người thứ ba 77

3.1.5. Trong việc công bố đơn đăng ký sáng chế 77

3.1.6. Trong việc thẩm định đơn đăng ký sáng chế 78

3.1.7. Trong việc khai thác các hạn chế quyền của chủ sở hữu đối với sáng chế 79

3.1.8. Trong việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế 80

3.2. Những kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của cơ chế cân bằng lợi ích trong bảo hộ

quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế ở Việt Nam82

3.2.1. Hoàn thiện pháp luật 82

3.2.2. Nâng cao hiệu quả của cơ chế cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế 84

KẾT LUẬN 86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY