Tóm tắt Luận văn Các yêu cầu hợp pháp và hợp lý đối với quyết định hành chính

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục bảng

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YÊU CẦU HỢP PHÁP

VÀ HỢP LÝ ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH . 5

1.1. Khái quát chung về quyết định hành chính. 5

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm . 5

1.1.2. Phân loại quyết định hành chính .13

1.2. Yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính .16

1.2.1. Khái quát về tính hợp lý và hợp pháp của quyết định hành chính.16

1.2.2. Tính hợp pháp của quyết định hành chính .19

1.2.3. Tính hợp lý của quyết định hành chính .25

1.2.4. Vai trò của tính hợp pháp và hợp lý trong việc đánh giá chất

lƣợng của quyết định hành chính .27

1.2.5. Mối quan hệ giữa tính hợp pháp và tính hợp lý trong quyết

định hành chính .29

Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỢP

PHÁP VÀ HỢP LÝ CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ở

VIỆT NAM.40

2.1. Điều kiện đáp ứng yêu cầu hợp pháp và hợp lý của quyết

định hành chính ở Việt Nam.40

2.1.1. Điều kiện khách quan .402

2.1.2. Pháp luật hiện hành.41

2.1.3. Trình độ cán bộ, công chức nhà nƣớc làm công tác quản lý

hành chính nhà nƣớc nói chung và ban hành quyết định hành

chính nói riêng .42

2.1.4. Cơ chế kiểm tra và xử lý quyết định khiếm khuyết, truy cứu

trách nhiệm pháp lý ngƣời ra quyết định sai trái .44

2.2. Tình hình ban hành và thực hiện quyết định hành chính

ở Việt Nam .45

2.2.1. Thực trạng tính hợp pháp của quyết định hành chính .45

2.2.2. Thực trạng tính hợp lý của quyết định hành chính .55

2.3. Đánh giá nguyên nhân của thực trạng đáp ứng yêu cầu

hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính ở Việt Nam.59

2.3.1. Hệ thống luật, pháp luật hiện hành.59

2.3.2. Những hoạt động chuyên môn trực tiếp ảnh hƣởng tới hiệu lực

của quyết định hành chính nhà nƣớc.62

2.3.3. Công tác tổ chức ban hành quyết định hành chính nhà nƣớc .65

2.3.4. Thực hiện cơ chế dân chủ trong xây dựng và áp dụng pháp luật.67

Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM CÁC YÊU CẦU HỢP

PHÁP VÀ HỢP LÝ CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH .71

3.1. Phương hướng chung và các quan điểm chủ đạo trong việc

bảo đảm yêu cầu tính hợp pháp và hợp lý của quyết định

hành chính.71

3.2. Các giải pháp cụ thể .79

3.2.1. Giải pháp về lập pháp .79

3.2.2. Giải pháp về thực hiện pháp luật .81

KẾT LUẬN .85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY