Tóm tắt Luận văn Các quy định của pháp luật Việt Nam về dịch vụ internet trong thời kỳ hội nhập quốc tế

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ INTERNET SỰ CẦN THIẾT ĐỔI

MỚI CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT DỊCH VỤINTERNET8

1.1 . Tổng quan chung về Internet 8

1.1.1. Khái quát chung về Internet 8

1.1.1.1. Khái niệm Internet 8

1.1.1.2. Phân loại các nhóm dịch vụ Internet 10

1.1.1.3. Các chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ Internet 11

1.1.2. Đặc điểm của dịch vụ Internet 14

1.1.2.1. Lợi ích và hạn chế đối với Internet 14

1.1.2.2. Những yêu cầu đặt ra đối với dịch vụ Internet 16

1.1.2.3. Một số chỉ tiêu liên quan khi đánh giá, thống kê mức độ phát

triển Internet18

1.1.3. Lịch sử hình thành và phát triển Internet ở Việt Nam 20

1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chính sách và pháp luật dịch

vụ Internet22

1.2.1. Nhân tố thuộc môi trường quốc tế 23

1.2.2. Nhân tố thuộc môi trường trong nước 23

1.2.3. Nhân tố thuộc môi trường doanh nghiệp 24

1.2.4. Nhân tố quản lý nhà nước 26

1.3. Sự cần thiết phải đổi mới chính sách và pháp luật về dịch

vụ Internet28

1.3.1. Mối quan hệ giữa pháp luật và Internet 28

1.3.2. Sự cần thiết phải xây dựng, đổi mới chính sách và pháp luật

về dịch vụ Internet29

Chương 2: HỆ THỐNG CÁC QUI ĐỊNH VỀ DỊCH VỤ INTERNET 32

2.1. Hệ thống qui phạm về Internet 32

2.1.1. Đặc điểm sự hình thành và phát triển hệ thống qui phạm quản

lý, điều tiết lĩnh vực Internet32

2.1.2. Hệ thống văn bản pháp qui quốc tế điều chỉnh lĩnh vực Internet 34

2.1.3. Hệ thống văn bản pháp qui Việt Nam điều chỉnh lĩnh vực Internet 36

2.2. Đánh giá chung hệ thống văn bản pháp luật về Internet củaViệt Nam40

2.2.1. Đối với nhu cầu khách quan 40

2.2.2. Đối với yêu cầu quản lý kinh tế và xã hội 41

2.2.3. Đối với sự phát triển của cộng đồng mạng toàn cầu 43

2.2.4. Đối với yêu cầu của các nước trong cộng đồng quốc tế 45

Chương 3: THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN

PHÁP LUẬT VỀ INTERNET THEO XU HƯỚNG

HỘI NHẬP QUỐC TẾ51

3.1. Thực trạng pháp luật đang điều chỉnh dịch vụ Internet củaViệt Nam51

3.1.1. Những mặt tích cực 51

3.1.1.1. Những nhân tố cho sự ra đời Nghị định 97/2008/NĐ-CP 51

3.1.1.2. Nguyên tắc xây dựng Nghị định 53

3.1.1.3. Những nội dung, sửa đổi quan trọng của Nghị định 97 53

3.1.1.4. Những nội dung cơ bản của Nghị định 97/2008/CP 58

3.1.2. Những mặt còn hạn chế 69

3.1.3. Một số giải pháp của Việt Nam 79

3.2. Qui định quản lý internet của một số nước trên thế giới và học

hỏi kinh nghiệm của Việt Nam82

3.2.1. Trung Quốc 83

3.2.2. Hoa Kỳ (USA) 85

3.3. Định hướng hoàn thiện Internet Việt Nam theo xu hướng hội

nhập quốc tế87

3.3.1. Chính sách của nhà nước 89

3.3.1.1. Mục tiêu giai đoạn 2001 - 2005 89

3.3.1.2. Mục tiêu giai đoạn 2006-2010 89

3.3.1.3. Mục tiêu giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến 2020 91

3.3.2. Thuận lợi, khó khăn và thách thức 94

3.3.2.1. Thuận lợi 94

3.3.2.2. Thách thức 95

3.3.2.3. Khó khăn 96

3.3.3. Định hướng và giải pháp để phát triển Internet Việt Nam theo

xu hướng hội nhập quốc tế97

3.3.3.1. Về công nghệ, dịch vụ 97

3.3.3.2. Về tài nguyên Internet 97

3.3.3.3. Về ứng dụng và nội dung thông tin 97

3.3.3.4. Về an toàn, an ninh 98

3.3.3.5. Về tổ chức và công tác thực thi 99

3.3.4. Hội nhập quốc tế về Internet 1025 6

KẾT LUẬN 106

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY