Tóm tắt Luận văn Các hành vi pháp lý vô hiệu theo pháp luật phá sản ở Việt Nam

MỤC LỤC CÙA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUÁT VỀ HÀNH VI PHÁP LÝ VÔ

HIỆU TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAMVỀ PHÁ SẢN5

1.1. Sự cần thiết quy định các hành vi pháp lý vô hiệu

trong pháp luật về phá sản5

1.1.1. Khái luận về phá sản nhìn từ góc độ sự cần thiết phải

vô hiệu hóa một số hành vi pháp lý5

1.1.1.1. Khái niệm phá sản và pháp luật phá sản 5

1.1.1.2. Các chủ thể chủ yếu của luật phá sản liên quan tới sự

vô hiệu các hành vi pháp lý trong pháp luật về phá sản8

1.1.2. Hành vi của con nợ lâm vào tình trạng phá sản cần

phải vô hiệu9

1.1.3. Ý nghĩa pháp lý của việc vô hiệu một số hành vi pháp

lý trong pháp luật về phá sản10

1.2. Nguồn gốc và nội dung pháp lý chủ yếu của việc

tuyên vô hiệu một số hành vi pháp lý trong pháp luật

về phá sản12

1.3. Khái niệm về hành vi pháp lý vô hiệu 13

1.3.1. Khái niệm hành vi pháp lý 13

1.3.2. Điều kiện có hiệu lực của hành vi pháp lý 15

1.3.3. Hành vi pháp lý vô hiệu 17

1.4. Các quy định về hành vi pháp lý vô hiệu trong Luật

Phá sản năm 2004 của Việt Nam20

1.4.1. Mô tả và diễn giải các qui định 20

1.4.2. Bình luận các qui định 29

1.4.2.1. Phân loại các hành vi pháp lý bị vô hiệu trong pháp

luật Việt Nam về phá sản29

1.4.2.2. Tuyên bố hành vi pháp lý vô hiệu trong pháp luật về

phá sản và hậu quả pháp lý của nó33

1.4.2.3. Các giải pháp tổng thể để kiểm soát việc tẩu tán tài

sản của con nợ lâm vào tình trạng phá sản37

Chương 2: THI HÀNH CÁC QUI ĐỊNH CỦA PHÁP

LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC HÀNH VI

PHÁP LÝ VÔ HIỆU LIÊN QUAN ĐẾN

PHÁ SẢN VÀ CÁC KIẾN NGHỊ39

2.1. Thực trạng giải quyết phá sản và tuyên bố các hành vi

pháp lý vô hiệu liên quan đến phá sản39

2.2. Những hạn chế, vướng mắc của quy phạm pháp luật

phá sản về các hành vi pháp lý vô hiệu46

2.2.1. Vướng mắc trong việc quy định về thời gian thực hiện

các hành vi pháp lý vô hiệu47

2.2.2. Bất cập trong quy định về chủ thể có quyền yêu cầu

tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu57

2.2.3. Vướng mắc về hậu quả pháp lý của việc tuyên bố giao

dịch vô hiệu59

2.3. Kiến nghị 73

2.3.1. Định hướng sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian

thực hiện hành vi pháp lý vô hiệu73

2.3.2. Định hướng sửa đổi quy định đối tượng có quyền yêu

cầu tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu76

2.3.3. Định hướng sửa đổi, bổ sung quy định về hậu quả

pháp lý của việc tuyên bố giao dịch vô hiệu77

KẾT LUẬN 81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY