Tóm tắt Luận văn Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ cấp huyện của thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 02

NỘI DUNG CHÍNH 11

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU LưU TRỮ CẤP HUYỆN CỦAHÀ NỘI11

1.1. HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN NHÀ NưỚC CẤP HUYỆN Ở HÀ NỘI 11

1.2. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG, LOẠI HÌNH, Ý NGHĨA CỦA TÀI LIỆU LưU TRỮ

CẤP HUYỆN CỦA HÀ NỘI27

1.2.1 Thành phần và loại hình tài liệu lưu trữ của cấp huyện của Hà Nội 27

1.2.2 Nội dung và ý nghĩa tài liệu lưu trữ cấp huyện của Hà Nội 31

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LưU TRỮ CẤP HUYỆN CỦA THÀNHPHỐ HÀ NỘI46

2.1. NHỮNG QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA NHÀ NưỚC VỀ CÔNG TÁC LưU TRỮCẤP HUYỆN46

2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ CỦA LưU TRỮ CẤP HUYỆN TẠI THÀNHPHỐ HÀ NỘI56

2.3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ Ở LưU TRỮ CẤP HUYỆN CỦA THÀNHPHỐ HÀ NỘI62

2.4. QUẢN LÝ NHÀ NưỚC VỀ CÔNG TÁC LưU TRỮ Ở CẤP HUYỆN CỦA THÀNHPHỐ HÀ NỘI73

CHưƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC LưU TRỮ

CẤP HUYỆN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI76

3.1. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC LưU TRỮ

CẤP HUYỆN TẠI HÀ NỘI76

3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC LưU TRỮ CẤP HUYỆN TẠIHÀ NỘI

3.2.1 Thể chế hóa những quy định của pháp luật về công tác lưu trữ cấp huyện 85

3.2.2 Ổn định tổ chức cho lưu trữ cấp huyện 87

3.2.3 Chuẩn hóa hệ thống các công cụ hướng dẫn và thực hiện chính xác, thống nhất

nghiệp vụ lưu trữ102

3.2.4 Tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương 105

3.2.5 Bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 106

3.2.6 Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống lý luận về công tác lưu trữ, biên soạn các sách

hướng dẫn nghiệp vụ1074

KẾT LUẬN 109

TÀI LIỆU THAM KHẢO 110

PHỤC LỤC 115

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY