Tóm tắt Luận văn Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP

KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNGDÂN SỰ5

1.1. Khái niệm, ý nghĩa của biện pháp khẩn cấp tạm thời 5

1.1.1. Khái niệm về biện pháp khẩn cấp tạm thời 5

1.1.2. Ý nghĩa của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 11

1.2. Cơ sở khoa học của việc xây dựng các quy định về biện

pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dấn sự12

1.2.1. Bảo đảm quyền tự quyết định và định đoạt của đương sự 12

1.2.2. Bảo đảm tính hiệu quả của biện pháp được áp dụng 13

1.2.3. Bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên đương sự 14

1.3. Lược sử hình thành và phát triển chế định về biện pháp

khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự Việt Nam15

1.3.1. Giai đoạn trước năm 1945 15

1.3.2. Giai đoạn từ 1945 đến 1989 17

1.3.3. Giai đoạn từ 1990 đến 2004 20

1.3.4. Giai đoạn từ năm 2005 trở đi 25

Chương 2: CÁC QUY ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP

TẠM THỜI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH26

2.1. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời và điều kiện áp dụng 26

2.1.1. Các biện pháp buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ 27

2.1.1.1. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng 27

2.1.1.2. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt

hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm28

2.1.1.3. Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền

công, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh29

nghề nghiệp cho người lao động

2.1.2. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời áp dụng đối với tài sản

đang tranh chấp30

2.1.2.1. Kê biên tài sản đang tranh chấp 30

2.1.2.2. Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đangtranh chấp32

2.1.2.3. Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang có tranh chấp 33

2.1.2.4. Cho thu hoạch hoặc cho bán hoa màu, sản phẩm, hàng hóa 34

2.1.3. Các biện pháp phong tỏa tài khoản, tài sản 36

2.1.3.1. Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng, kho

bạc nhà nước, phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ36

2.1.3.2. Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ 39

2.1.4. Các biện pháp cấm hoặc buộc thực hiện những hành vinhất định40

2.1.4.1. Giao người chưa thành niên cho cá nhân hoặc tổ chức

trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục40

2.1.4.2. Tạm đình chỉ thi hành quyết định sa thải người lao động 41

2.1.4.3. Cấm hoặc buộc đương sự thực hiện một số hành vi nhấtđịnh khác42

2.1.5. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác 44

2.2. Thủ tục áp dụng, thay đổi, bổ sung và hủy bỏ biện phápkhẩn cấp tạm thời47

2.2.1. Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 47

2.2.2. Thủ tục thay đổi, áp dụng bổ sung, hủy bỏ biện pháp

khẩn cấp tạm thời51

2.3. Cơ chế bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự 53

2.3.1. Buộc thực hiện biện pháp bảo đảm 53

2.3.2. Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

không đúng57

2.3.3. Khiếu nại, kiến nghị về quyết định áp dụng, thay đổi, hủy

bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời58

Chương 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH

VỀ BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI VÀKIẾN NGHỊ62

3.1. Thực tiễn thực hiện các quy định về biện pháp khẩn cấp

tạm thời62

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về biện pháp 795 6

khẩn cấp tạm thời

KẾT LUẬN 86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY