Tóm tắt Luận văn Bồi thường thiệt hại trong pháp luật lao động Việt Nam và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

MỞ ĐẦU. 1

1. Đặt vấn đề. 1

2. Nội dung, địa điểm và phương pháp nghiên cứu. 6

3. Bố cục luận văn . 7

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT

HẠI VÀ SỰ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT. 9

1.1 Khái quát chung về bồi thường thiệt hại. 9

1.1.1. Quan niệm về bồi thường thiệt hại . 9

1.1.1.1. Định nghĩa. 9

1.1.1.2. Ý nghĩa, vai trò của bồi thường thiệt hại. 10

1.2. Điều chỉnh pháp luật về bồi thường thiệt hại. 11

1.2.1. Khái niệm pháp luật về bồi thường thiệt hại . 11

1.2.2. Nguyên tắc thực hiện bồi thường thiệt hại . 18

1.2.3. Nội dung thực hiện bồi thường thiệt hại. 20

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT

NAM VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI, THỰC TIỄN THỰC

HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG . 25

2.1. Lược sử quá trình hình thành và phát triển của các quy định pháp

luật lao động Việt Nam về bồi thường thiệt hại . 25

2.2. Thực trạng các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại trong

luật lao động Việt Nam. 31

2.2.1. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng lao động . 312.2.1.1 Bồi thường thiệt hại cho người lao động bị chấm dứt

hợp đồng lao động vì lý do kinh tế . 32

2.2.1.2 Bồi thường thiệt hại do bị đơn phương chấm dứt hợp

đồng lao động trái pháp luật. 35

2.2.2. Bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe. 42

2.2.3. Bồi thường thiệt hại về tài sản. 50

2.3. Thực tiễn bồi thường thiệt hại trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. 54

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM

NÂNG CAO HIỆU QUẢ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG

PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM . 56

3.1. Những yêu cầu đặt ra cần phải nâng cao hiệu quả bồi thường

thiệt hại trong pháp luật Việt Nam . 56

3.1.1 Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện pháp luật về bồi

thường thiệt hại trong pháp luật lao động ở Việt Nam. 56

3.1.2 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt

hại trong pháp luật lao động ở Việt Nam . 59

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định

về bồi thường thiệt hại trong pháp luật lao độngViệt Nam . 65

3.3. Một số kiến nghị rút ra từ thực tiễn tại địa bàn Thành phố ĐàNẵng . 67

3.3.1. Về các quy định pháp luật . 67

3.3.2. Về tổ chức thực hiện. 67

KẾT LUẬN . 69

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY