Tóm tắt Luận văn Bồi thường thịêt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng theo Pháp luật Dân sự Việt Nam

MỤC LỤC

MỤC LỤC .1

MỞ ðẦU . 2

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ðỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BỒI

THƯỜNG THIỆT HẠI DO VI PHẠM QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI

TIÊU DÙNG .6

1.1. Những vấn ñề lý luận cơ bản về người tiêu dùng và quyền của người

tiêu dùng .6

1.2. Những vấn ñề lý luận cơ bản về bồi thường thiệt hại do vi phạm

quyền lợi của người tiêu dùng .8

CHƯƠNG 2. CÁC QUY ðỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT

NAM VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VI PHẠM QUYỀN LỢI

CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG .10

2.1. Các quy ñịnh của pháp luật dân sự Việt Nam về bồi thường thiệt hại

do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng .11

2.2. Thực tiễn áp dụng các quy ñịnh của pháp luật dân sự Việt Nam về

bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng . 14

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP

LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VI

PHẠM QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG .15

3.1. Những vấn ñề tồn tại trong pháp luật dân sự Việt Nam về bồi thường

thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng 15

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật dân sự Việt Nam về bồi

thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng 17

KẾT LUẬN .23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY