Tóm tắt Luận văn Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GVCNL

Ở CÁC TRƢỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON

TUM, TỈNH KON TUM

2.1. TỔ CHỨC KHẢO SÁT THỰC TRẠNG

2.1.1. Mục đích khảo sát

2.1.2. Quy mô khảo sát

2.1.3. Thời gian khảo sát

2.1.4. Nội dung khảo sát

2.1.5. Phƣơng pháp khảo sát

2.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, TÌNH

HÌNH GD-ĐT THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM

2.2.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội thành phố KonTum

2.2.2. Khái quát tình hình giáo dục thành phố Kon Tum

2.2.3. Tình hình giáo dục THPT thành phố Kon Tum

2.3. KẾT QUẢ THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GVCNL VÀ QUẢN

LÝ ĐỘI NGŨ GVCNL Ở CÁC TRƢỜNG THPT TRÊN ĐỊA

BÀN THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM

2.3.1. Thực trạng về đội ngũ GVCNL ở các trƣờng THPT trên

địa bàn thành phố Kon Tum

a. Thực trạng về số lượng, cơ cấu của đội ngũ GVCNL

* Số lƣợng đội ngũ GVCNL

Trong 8 trường THPT của thành phố có 194 GVCNL,151 nữ

(78%). 100% GVCNL đạt chuẩn và trên chuẩn, Đảng viên 33,0%,

Đoàn viên 36%. Độ tuổi GVCNL chủ yếu từ 31-40 tuổi (70,6%),

tương ứng với thâm niên công tác 5-15 năm (69,1%), điều này tạo

điều kiện rất tốt cho các nhà trường bởi GVCNL ở độ tuổi này đã có

nhiều kinh nghiệm; 96,4% số GVCNL có trình độ tin học; 79,4%

GVCNL có chứng chỉ tiếng Anh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY