Tóm tắt Luận văn Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP

BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ6

1.1. Khái niệm, đặc điểm và những nội dung cơ bản của

biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự6

1.1.1. Khái niệm biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự 6

1.1.2. Đặc điểm của các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự 9

1.1.3. Nội dung của áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành ándân sự13

1.2. Ý nghĩa của việc quy định biện pháp bảo đảm thi hành

án dân sự16

1.3. Cơ sở của việc quy định biện pháp bảo đảm thi hành ándân sự20

1.3.1. Cơ sở lý luận 20

1.3.2. Cơ sở thực tiễn 22

Chương 2: NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP

LUẬT HIỆN HÀNH VỀ BIỆN PHÁP BẢO

ĐẢM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ25

2.1. Biện pháp phong tỏa tài khoản 25

2.1.1. Về đối tượng bị áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản 27

2.1.2. Quyền yêu cầu, thẩm quyền áp dụng và căn cứ áp dụng 28

2.1.3. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tàikhoản31

2.2. Biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự 38

2.2.1. Đối tượng bị áp dụng biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ 39

2.2.2. Quyền yêu cầu, quyền áp dụng và căn cứ, thẩm quyền 42áp dụng

2.2.3. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp tạm giữ giấy tờ,tài sản44

2.3. Biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay

đổi hiện trạng tài sản51

2.3.1. Đối tượng bị áp dụng biện pháp tạm dừng việc đăng

ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng tài sản52

2.3.2. Quyền yêu cầu, căn cứ và thẩm quyền áp dụng biện pháp

tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạngtài sản54

2.3.3. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp tạm dừng việc

đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện

trạng tài sản56

Chương 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH

CỦA PHÁP LUẬT VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ KIẾN NGHỊ62

3.1. Thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về biện

pháp bảo đảm thi hành án dân sự62

31.1. Thực tiễn thực hiện biện pháp phong tỏa tài khoản 62

3.1.2. Thực tiễn thực hiện biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ 67

3.1.3. Thực tiễn thực hiện biện pháp tạm dừng việc đăng ký,

chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản69

3.2. Các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng biện

pháp bảo đảm thi hành án dân sự71

3.2.1. Các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về biện pháp bảo

đảm thi hành án dân sự71

3.2.1.1. Đối với các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự

nói chung71

3.2.1.2. Đối với biện pháp phong tỏa tài khoản 76

3.2.1.3. Đối với biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ 77

3.2.1.4. Đối với biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển

dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản79

3.2.2.2. Các kiến nghị về thực hiện các quy định của pháp luật 795 6

về biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự

KẾT LUẬN 80

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY